< <
17 / total: 19

VENDI I ARROGANTËVE NË BOTËN E PËRTEJME

Përveç definimit të arrogantëve, Allahu gjithashtu na informon për përfundimin e atyre që posedojnë arrogancë si të faraonit, që do ta kenë në botën e pastajme.  Kjo tregohet në këtë ajet:

Dhe kur i thuet atij: "Kij frikë Allahun!", atë e kap eufori për punë mëkati. Shtrat i shëmtuar është ai që i takon atij (Xhehennemi). (Bekare, 2: 206)

Siç kuptojmë nga Kurani, shpërblimi i atyre që bëheshin krenarë aq të mëdhenj sa nuk adhuronin Allahun, të Plotfuqishmin, është Xhehennemi. Ajetet që tregojnë këtë janë:

... e ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj Meje, do të hyjnë të nënçmuar në Xhehennem". (Gafir, 40:60)

Këtë (dënim) e keni për shkak se gëzoheshit padrejtë në dynja (duke bërë mëkate etj.) dhe për shkak krenoheshi (me mendjemadhësi). Hyni në dyert e Xhehennemit (nëpër shtatë dyer); aty do të jeni përgjithmonë. E, sa vend i shëmtuar është ai i kryeneçëve! (Gafir, 40:75-76)

Se zjarri i Xhehenemit është është vendbanimi i arrogantëve është përmendur edhe tek një hadith i Profetit Muhammed (savs):

... Zjarri i Xhehennemit tha: Në mua gjenden njerëzit e pamëshirshëm dhe arrogantët ... (Muslimi)

Njerëzit bëhen arrogantë për shkak të asaj që posedojnë në këtë botë, dhe bëhen padrejtësisht arrogantë, duke bërë gabim të rëndë. Kurrë nuk ua merr mendja se çfarë do të jetë përfundimi i tyre në botën tjetër. Për këtë arsye, as për një moment nuk mund ta parashikojnë, se do të gjenden të rrethuar nga vuajtjet e Xhehennemit. Si kundërshpërblim për dështimin e tyre për të kuptuar se ata do të thirren për të dhënë llogari për veprat e tyre në Ditën e Gjykimit, dhe se do të dërgohen në Xhehennem. Ky është vendbanimi i fundit ku do të kalojnë pjesën tjetër të ekzistencës së tyre. Fati i këtyre njerëzve, të cilët harrojnë Allahun dhe në Ditën e Gjykimit, është tregohen në ajetin e mëposhtëm:

E u thuhet: "Sot po u lëmë të harruar, ashtu sikurse ju e harruat takimin e kësaj dite, vendi juaj është zjarri, për ju nuk ka ndihmëtarë". Këtë (dënim) për shkak se ju u tallët me ajetet e Allahut, juve u mashtroi jeta e dynjasë. Sot, pra, nuk do të nxirreni prej tij (zjarrit), e as nuk kërkohet që ata t'i kthehen pendimit të Allahut. (Xhathije, 45:34-35)

Arsyeja kryesore për poshtërimin e këtyre njerëzve, të cilët do të hedhen në Xhehennem, sepse talleshin me ajetet e Allahut, dhe ishin habitur pas jetës së kësaj bote dhe duke harruar botën e pastajme, ishte arroganca. Arroganca është ajo që solli ata në këtë gjendje të vështirë. Në të vërtetë, nuk janë njerëz të cilët kurrë nuk kanë për jetën e botës tjetër, gjatë jetës së tyre në këtë botë, bile Allahu i ka njoftuar paraprakisht sa e sa herë me të dërguarit dhe librat e Tij. Megjithatë, duke u bërë arrogantë, injoronin çdo njoftim duke mos ia varur veshin. Do të ndëshkohen sepse do ta meritojnë:

Jo, ty të patën ardhur argumentet e Mia, e ti i përgënjeshtrove ato, u bëre kryeneç dhe ishe prej atyre që nuk besuan. (Zumer, 39:59)

Kurani  jep përshkrim të hollësishëm të situatës së arrogantëve në Ditën e Gjykimit, banimit të përhershëm në Xhehennem, dhe dënimin që do ta vuajnë. Në këtë seksion, do të shqyrtojmë fatin e tyre në botën e pastajme, ashtu që mund të shërbejë si këshillë për ata që bëhen arrogantë ndaj Allahut, ose për ata që kanë prirje për të pasur ndjenja të tilla mosbindjeje.

Ata do të degradohen në Xhehennem

Ata që bëhen arrogantë në këtë botë do të ndëshkohen në Xhehennem me një dënim nënçmues. Atje, përveç dhimbjes së mundimshme fizike, do të kenë edhe një përfundim që do t’i përul shpirtërisht. Si shpagim për atë që kanë qenë me padrejtësi mendjemëdhenj në tokë, do të degradohen përjetësisht në Xhehennem:

E në ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranë zjarrit (e u thonë): Ju i shfryëzuat të mirat në jetën e dynjasë dhe i përjetuat ato, e sot, për shkak se keni bërë mendjemadhësi në tokë pa të drejtë dhe për shkak se nuk respektuat urdhërat e Zotit, do të shpërbleheni me dënim nënçmues. (Ahkaf, 46:20)

Në Xhehennem, Allahu do t’i nënshtroj në shume gjendje që do shkaktojnë vuajtje të thellë emocionale. Hedhja në zjarr është me torturë e vërtetë, por për arrogantët, më e keqe është se do të tubohen në kope si kafshët, dhe do të hedhen aty:

Jo, është e vërtetë se ai i kalon kufijtë, Për shkak se e ndien veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A më tregon atë që pengon, një rob kur ai falet? (Alek, 96:6-10)

Jo, Jo! Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin. Floku rrenacak, mëkatar.. (Alek, 96: 15-16)

Në ajetet e mësipërme, njeriu ku ndihet i vetëkënaqur, arroganca, është cilësuar si arsyeja kryesore që ai të ngazëllehet. Përveç kësaj, ashtu siç ajeti thotë, faktor i rëndësishëm i këtij ngazëllimi është edhe përpjekja për të penguar besimtarët. Në një ajet tjetër, kuptojmë se arrogantët në këtë botë do të kenë një gjendje krejtësisht tjetër:

Ashtu si vlon uji i valë. (U thuhet engjëjve për mëkatarin) Rrëmbene e grahne në mes të Xhehennemit. Dhe hudhni mbi kokën e tij ujin e valë e shtonja mundimin. (I thuhet): Shijoje! se ti je ai i forti, i autoritetshmi." (Duhan, 44:46-49)

Ky është përfundimi i arrogantit  i cili padrejtësisht ngazëllehet me vetveten. Qëllimet e kësaj bote që ndiqnin ishin të përkohshme. Edhe nëse do të kishin tërë botën, do të zhdukej pas një kohe të caktuar, si dhe çdo gjë tjetër që ka dëshiruar në këtë botë thjesht, do të zhduket. Sido qoftë, jeta e botës tjetër do të zgjasë deri në amshim. Përveç kësaj, Allahu është pronar i çdo gjëje; Ai iu ka dhënë njerëzve të gjitha në jetën e kësaj bote vetëm për të i sprovuar. Ai i sprovon ata për të parë nëse do të kërkojnë kënaqësinë e Tij dhe të jenë mirënjohës ndaj Tij apo jo. Shpërblimi i atyre që kanë prirje për arrogancë është vuajtja, diçka krejt tjetër me atë që ata presin.

Ata do të jenë të shëmtuar

Bukuria dhe cilësitë tjera fizike janë ndër tiparet kryesore me të cilat mburren arrogantët. Për këtë arsye, ata të cilët krenohem me bukurinë e tyre në këtë botë do të kenë atë që më së shumti frikësohen, do të duken të shëmtuar. Në Xhehennem, fytyrat e tyre do të bëhen të nxira:

E ata që bënë gënjeshtër ndaj Allahut, do t'i shohësh në ditën e kijametit, fytyrat e tyre të nxira. A nuk është në Xhehennem vendi i kryelartëve? (Zumer, 39: 60)

Edhe në këtë botë i kemi përcjellë ata me mallkim, kurse në ditën e kijametit ata janë të përbuzur. (Kasas, 28:42)

Ata do të ngelin përgjithmonë në Xhehennem

Ajetet e bëjnë të qartë se ata që ngrenë kokë ndaj Allahut do të mbesin në Xhehennem përgjithmonë. Dhe, arsyeja pse dërgohen në Xhehennem është pikërisht arroganca e tyre. Allahu do t’i shpërblejë me zjarrin e përjetshëm të Xhehennemit:

Nuk ka dyshim se ata që përgënjeshtruan argumentet Tona dhe nga mendjemadhësia u larguan prej tyre, atyre nuk u hapen dyert e qiellit dhe nuk do të hyjnë në Xhennet deri të përbirojë devja nëpër vrimën e gjilpërës. Ja, kështu i shpërblejmë kriminelët. (A'raf, 7:40)

Hyni në dyert e Xhehennemit (nëpër shtatë dyer); aty do të jeni përgjithmonë. E, sa vend i shëmtuar është ai i kryeneçëve! (Gafir, 40:76)

Andaj, hyni në dyert e Xhehennemit, aty do të jeni përjetë: sa vend i keq është ai i kryelartëve!" (Nahl, 16:29)

Me të vërtetë e pamundur të përfytyrohet të qenit përgjithmonë në vuajtjet e Xhehenemit -vend të cilin askush nuk do të mund ta duronte vetëm duke e parë -për miliona apo miliarda vjet, e prapëseprapë duke ditur se kurrë nuk do të përfundojë. Nuk ekziston asnjë dënim më i madh se sa dënimi i tillë. Bile, ky është asi dënimi e me aq intensitet sa që i dënuari do ta kishte vetëm një dëshirë të vetme, që ky dënim të mbarojë.

Në Ditën e Gjykimit, pasuria dhe fëmijët e tyre nuk do tu sjellin dobi

Është e qartë se arroganti mburret me pasurintë dhe fëmijët e vet dhe harrojnë se Allahu është Ai i Cili posedon çdo gjë. Çfarëdo që dikush posedon, është vetëm kënaqësi e përkohshme e jetës së kësaj bote. Kriteri i vetëm që është me të vërtetë i  qëndrueshëm, dhe ka vlerë  para Allahut, është "takvallëku", që do të thotë frikë-respekti ose frika ndaj Allahut, që bën që njeriu të ruhet dhe mos të gabojë dhe të lakmojë në gjëra që e kënaqin Atë. Një ajet kuranor thotë: "... s'ka dyshim se te Allahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat)..." (Huxhurat, 49:13) Sidoqoftë, ata që garojnë në kryelartësi ndaj Allahut, e jo në frikën ndaj Tij, do të kuptojnë se sa kanë dështuar në Ditën e Gjykimit, sepse asnjëra nga vlerat që kanë pasur në këtë botë nuk do të kenë ndonjë dobi në Ditën e Gjykimit:

Ditën kur nuk bën dobi as malli, as fëmijët. (bën dobi) Vetëm kush i paraqitet Zotit me zemër të shëndoshë.E Xhenneti u afrohet atyre që ishin të devotshëm. Ndërsa Xhehennem u dëftohet atyre që ishin të humbur. (Shuara, 26:88-91)

Një nga gjërat me të cilat arrogantët mburren janë fëmijët dhe familja e tyre. Në Kuran, Allahu na tregon se ata që harrojnë se edhe djemtë edhe familjet e tyre janë krijuar nga Allahu, të cilët do të ikin prej tyre në Ditën e Gjykimit:

E kur të vijë ushtima (krisma e kijametit); Atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet, prej nënës dhe prej babait të vet, prej gruas dhe prej fëmjëve të vet, atë ditë secilit njeri i mjafton çështja e vet. ('Abese, 80:33-37)

Siç kemi kuptuar nga ajetet kuranore, lidhjet familjare do të zhduken në Ditën e Gjykimit, dhe ata që tani krenohen me familjet e tyre nuk do të kenë asnjë ndihmë prej tyre:

E kur i fryhet surit (herën e dytë), atëherë, në atë ditë nuk do të ketë lidhje familjare mes tyre e as që do të pyes kush për njëri-tjetrin. (Mu'minun, 23:101)

Në ditën e kijametit Allahu gjykon mes jush, e nuk do t'ju bëjnë dobi as të afërmit tuaj e as fëmijët tuaj. Allahu sheh atë që punoni. (Mumtehinet, 60:3)

Allahu gjithashtu na njofton në ajetin e mëposhtëm se grumbullimi i pasurisë në jetën e kësaj bote nuk do të ketë asnjë dobi në botën e pastajme për arrogantin:

Ata të Arafit i thërrasin do burra që i njohin me shenjat e tyre dhe u thonë: "Çka ju vlejti ai grumbullimi juaj (në pasuri e numër) dhe ajo që bënit kryelartësi?"(e tash jeni në Xhennenem). (A'raf, 7:48)

Këta njerëz, edhe pse ata e konsideronin veten e tyre të fuqishëm, sepse nuk arrijnë të kuptojnë se Allahu posedon çdo gjë, do ta shohin të vërtetën në jetën e pastajme. Gjithashtu, do të kuptojnë se as pasuria e as pushteti i tyre nuk do t'iu mjaftojë për të i shpëtuar nga dënimi i frikshëm i Xhehennemit:

Që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i pakësohet. E mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos medojë ashtu! Se ai pa tjetër do të hidhet në Hutame. E çka din ti se ç'është Hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort. Që depërton deri në loçkë të zemrës. Ai i mbyll ata, ua zë frymën. (Humeze, 104:2-8)
17 / total 19
Ju mund të lexoni librin e Arroganca e Shejtanit Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."