< <
16 / total: 19

A MUNDET NJË ARROGANT TË JETOJË ENDE SIPAS PARIMEVE FETARE?

Është e qartë që njeriu nuk mund të zhytet në arrogancë dhe në të njëjtën kohë, të pasojë vlerat morale që urdhërohen në Kuran. Për shkak se, parimi më themelor i fesë së Allahut është që të pranoj Allahun zot të vetëm dhe ta ketë në konsideratë fuqinë e Allahut. Arroganti, megjithatë, e konsideron veten si qenie ndaraz dhe të pavarur nga Allahu, dhe kërkon për të kënaqur teket dhe dëshirat e tij. Nëse dështon të kuptojnë se është vetëm rob i Allahut, atëherë madhëron vetveten me atë që Allahu i ka dhënë dhe bëhet arrogant. Me fjalë të tjera, lartëson dhe adhuron veten.

Për këtë shkak arroganca pengon njeriun nga të jetuarit sipas parimeve fetare dhe e shpie kryerjen e një forme të idhujtarisë.

Duke lartësuar dhe adhuruar veten, arroganti është në kundërshtim me parimin themelor fetar, që nuk ka zot përpos Allahut. Si rrjedhim, pikëpamja e tillë e pengon arrogantin të jetoj sipas parimeve morale të fesë. Nuk është e habitshme, që arroganti zakonisht nuk ka ndërmend të jetoj jetën sipas parimeve fetare, me përjashtim të një grupi të caktuar të njerëzve, të cilët do të përshkruhen në faqet në vijim. Shumë ajete në Kuran përshkruajnë rezistencën dhe refuzimin që tregon arroganti ndaj parimeve morale fetare:

Për arsye se kur u thuhej atyre: "Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut, ata e mbanin veten lart. Dhe thoshin: "A do t'i braktisim ne zotat tanë për një poet të çmendur?" (Saffat, 37: 35-36)

Siç përmend ajeti i mësipërm, dëshira e tyre për të qenë superiorë i pengon për të pranuar Allahut dhe të dërguarit e Tij. Në të vërtetë, arroganca e jobesimtarëve mund të arrijë në atë shkallë saqë edhe marrin guxim për të shfaqur armiqësi të hapur ndaj Allahut. Kurani na informon për mentalitetin e tyre që kanë këta njerëz, kur ftohen për ta përkujtuar Allahun:

... E kur e përmend ti në Kuran Zotin tënd, vetëm Atë, ata ikin mbrapa dhe largohen. (Isra, 17:46)

Urdhrat e fesë janë të bëra ashtu që të rrënjosen parimet morale tek njeriu që i mundëson të jetë mirënjohës ndaj Zotit të tij, për ta afëruar më afër Tij, dhe për të fituar kënaqësinë e Tij. E konsideruar kështu, arroganca, është një tipar që është në kundërshtim me thelbin e fesë islame. Është cilësi që nuk e do Allahu:

Dhe mos shtrembëro fytyrën tënde prej njerëzve, mos ec nëpër tokë kryelartë, se Allahu nuk e do asnjë mendjemadh e që shumë lavdërohet. (Lukman, 31:18)

Është e vërtetë se Allahu e di atë që e fshehin dhe atë që e shfaqin haptazi dhe se Ai nuk i do arrogantët. (Nahl, 16:23)

Prandaj, të jetohet jeta sipas vlerave morale fetare që është qëllimi kryesor për të fituar kënaqësinë e Allahut, ndërsa kërkimi për të bërë kompromis me arrogancë do të ishte e pamundur dhe një kontradiktë e dukshme. Parimet morale fetare bëjnë thirrje për modesti dhe nënshtrim ndaj Allahut. Arrogantit, megjithatë, i mungon virtyti i një besimtari, dhe në këtë mënyrë, nuk arrin të futet në thellësinë e besimit.

Një shenjë e rëndësishme e modestisë së njeriut është nënshtrimi ndaj Allahut dhe pasimi i të dërguarit të Tij. Fakti që arroganti nuk mund të tregojnë nënshtrim dhe pasim të sinqertë, edhe një herë, tregon se feja dhe arroganca janë në papajtueshmëri njëra me tjetrën. Arroganti, nuk do të lejon askë të ushtrojnë pushtet mbi të. Sipas tyre, ata janë më të aftit dhe më të mirët për të marrë vendime. Për shkak se janë aq të sigurt në vetvete, nuk e konsiderojnë mundësinë e ekzistimit të dikujt tjetër që mund të dijë më mirë. Siç dihet, arroganca e fshehur e shejtanit përfundimisht u shfaq ai ishte urdhëruar për të treguar nënshtrim dhe dëgjim. Për shkak të arrogancës së tij, ai nuk u bind urdhërit dhe u bë një nga jobesimtarët. Në Kuran Allahu vë theks të veçantë në nënshtrim dhe dëgjueshmëri dhe përshkruan hollësishëm  dhe cilën duhet besimtar që ta pranojë. Allahu e definon në Kuran, se dëgjueshmëria është çështje shumë e rëndësishme që fton për nënshtrim me gjithë zemër dhe pajtueshmëri. Pajtueshmëria nga pamja e jashtme me të dërguarin duhet të shoqërohet edhe me nënshtrim të plotë dhe të sinqertë:

Për Zotin tënd jo, ata nuk janë besimtarë (të asaj që të zbriti ty as të asaj para teje) derisa të mos zgjedhin ty për të gjykuar në atë konflikt mes tyre, e pastaj (pas gjykimit tënd) të mos ndiejnë pakënaqësi nga gjykimi yt dhe (derisa) të mos binden sinqerisht. (Nisa, 4:65)

Siç u tha më parë, shenjë e rëndësishme e arrogantit është refuzimi i të dërguarve të Allahut. Ata luftuan kundër tyre, pasi që mendonin se dëgjueshmëria e një personi që është i virtytshëm vetëm me parime morale, urtësi dhe besim, i cili është dërguar si udhëheqës për çdo anëtar e asaj shoqërie, lëndonte krenarinë e tyre. Megjithatë, mosbindja ndaj të dërguarëve është mosnënshtrim ndaj Allahut. Dhe, mosnënshtrimi ndaj Allahut, përfundimisht, sjell rënie në fe tek një shoqëri. Në shumë ajete tregohet se bindja ndaj një të dërguari është, në fakt, nënshtrim ndaj Allahut. Në një lexon si vijon:

Kush i bindet Pejgamberit, ai i është bindur Allahut, e kush e refuzon, Ne nuk të dërguam roje kundër tyre (Nisa, 4:80)

Siç shihet qartë në këtë dhe ajete të ngjashme, bindja është e ngjashme me një kala që le jashtë arrogantin nga feja. Vetëm modestia, nënshtrimi dhe përulja mund të i hapë portat e kësaj kështjelle.

Madje, arroganca është sëmundje që njeriut ia topitë të gjitha vlerat morale dhe ia ngurtëson zemrën. Do të thotë se, pavarësisht nga të pasurit e tipareve të papëlqyera, edhe vetitë tjera të karakterit që rrjedhin nga arroganca tërësisht janë në kundërshtim me përsosmërinë morale që porositet në Kuran. Besimtari është bujar, vetëmohues, i durueshëm, i mëshirshëm, i devotshmën, besnik dhe tolerant. Arroganti, megjithatë, kurrë nuk mund të ketë këto cilësi morale në kuptimin e tyre të vërtetë. Ai është koprrac, egoist, i padurueshëm, i pakujdesur dhe i padrejtë. Sigurisht, karakterin e tij e pengon përmbushja e urdhrave fetare. Në të vërtetë, qëllimi kryesor i parimeve morale është që të ndihmojë njeriun për të arritur parime  të shkëlqyeshme morale me të cilat Allahu është i kënaqur.

Çfarë ndodh nëse arrogani pohon se jeton me parimet morale fetare?

Përgjatë këtij libri, kemi theksuar se arroganti nuk mund të jetë i sinqertë për atë se është duke jetuar me parimet fetare, dhe se karakteri i arrogantit është tërësisht i papajtueshëm me shembullin e besimit të përshkruar në Kuran. Megjithatë, ka disa që thonë ndryshe, dmth., ka disa "hipokritë", që kanë të mbjellur arrogancë të madhe në ta, edhe pse pohojnë se jetojnë sipas parimeve morale të Islamit. Ky pohim nuk ka qenë i pazakontë në historinë e Islamit. Në Kuran, Allahu informon se njerëz të tillë kanë ekzistuar gjatë tërë historisë, duke përfshirë edhe periudhën kur ka jetuar i dërguari Muhammed (saas). Kurani jep përshkrim të hollësishëm të tipareve kryesore të karakterit të hipokritëve, duke bërë të njohur fytyrën e vërtetë të këtyre njerëzve, dhe në këtë mënyrë, mbron besimtarët nga dredhitë e tyre.Në Kuran, Allahu tregon për një grup njerëzish në mesin e besimtarëve të cilët pohuan se besonin, edhe pse, në fakt, nuk besonin. Ata kishin të gjitha të gjitha tiparet karakteristike të arrogantit, si mosnënshtrimi dhe jobesnikëria. Këta njerëz ishin hipokritë. Për arsye të tyre personale, hipokritët mbeten në mesin e besimtarëve, por fshehnin mosbesimin e tyre. Megjithatë, mund lehtë të dallohen nga qëndrimi dhe sjelljet e tyre që në masë të madhe ndryshon nga ato të besimtarëve. Kurani përshkruan qëndrimin, sjelljen, dhe gjuhën tipike të hipokritëve. Në këtë mënyrë, bëhet mjaft lehtë për besimtarët për të dalluar se kush janë hipokritët.

Arsyeja kryesore pse duhet të i kemi hipokritët në konsideratë është se ky grup, dallohen nga arroganca dhe të mendjemadhësia e tyre, japin shembull se arrogantët nuk janë në gjendje as shtiren se janë duke jetuar me parimet fetare. Në të vërtetë, hipokritët nuk mund të i nënshtrohen shumë urdhrave të shpallur në Kuran, ku urdhrat kryesorë janë dëgjueshmëria dhe respekti i të dërguarit. Nga jashtë, kryejnë shumë akte të adhurimit, por, i kryejnë pa vullnet, duke zbuluar qëllimet e tyre të brendshme.

Në faqet në vijim, në dritën e vargjeve të Kuranit, do të shqyrtojmë arsyet pse arrogantët nuk mund të jetojnë me parimet fetare, dhe çfarë mospërputhjesh ndoshin shfaqet kur ata edhe përpiqen për këtë gjë.

Arrogantët nuk mund ta vlerësojnë madhështinë që Allahu e ka

Në kapitujt e mëparshëm, kemi theksuar se arroganca është tipar i veçantë i karakterit të shejtanit. Satani, që në fakt, është qenie mjaft i aftë për të kuptuar fuqinë e pafund të Allahut, ka braktisur plotësisht veprimin e arsyeshëm, dhe në këtë mënyrë, ka përvetësuar një linjë arsyetimi plotësisht të pabazë. Për këtë arsye, mori guximin të ngre krye kundër Allahut. Në të njëjtën mënyrë, arrogantit i mungon të kuptuarit e arsyeshëm. Profeti Muhammed (saas) e përshkruan këtë gjendje të pavëmendshme të njeriut arrogant kështu:

Each time a sura is sent down, they look at one another, implying, "Can anyone see you?" Then they turn away. Allah has turned their hearts away because they are people who do not understand. (Surat at-Tawba, 127)

Ashtu siç e bën të qartë ajeti, hipokritët, të njohur për arrogancën e tyre, nuk arrijnë të kuptojnë se Allahu i sheh, i dëgjon dhe është dëshmitar për çdo gjë. Në të vërtetë, ata mundohen dhe të mendojnë se mund ta mashtrojnë Allahun (natyrisht se Allahu është larg kësaj) tregon madhësinë e marrëzisë së tyre. Ajeti në vazhdim thekson këtë gjë:

Ka disa njerëz që thonë: "Ne i kemi besuar Allahut dhe jetës tjetër (Ahiretit), po në realitet ata nuk janë besimtarë. Ata përpiqen ta mashtrojnë Allahun dhe ata që besuan, po në të vërtëtë ata nuk mashtrojnë tjetër, pos vetvetes, por ata nuk e hetojnë. (Bekare, 2: 8-9)

Hipokritët nuk mund të jetë të nënshtruar e as respektues

Modestia kërkon respekt, ndërsa arroganca kërkon përqeshje. Arrogantët nuk mund që të tregojnë respekt për të tjerët. Kjo bëhet edhe më e vështirë për ta në rast se duhet që të iu binden ndonjë të dërguari. Ata ndjejnë kënaqësi vetëm në tallje, në paturpësi dhe arrogancë. Pasi që arrogantët besojnë se mendimet e tyre janë më të mira se sa të tjerëve, nuk mund të gjejnë mirësinë në mësimet e të dërguarve apo për t’iu nënshtruar vullnetarisht. Sido qoftë, Allahu parapëlqen bindjes me gjithë zemër, si një nga kushtet më të domosdoshme në Islam, dhe këtë mungesë të dukshme të nënshtrimit të hipokritëve, e tregon në librin e Tij:

E kur thirrën që ndërmjet tyre të gjykojë Allahu dhe i dërguari i tij, një grup prej tyre nuk i përgjigjen asaj. Po nëse është që e drejta u takon atyre (në atë gjykim), ata i shkojnë atij të bindur e me respekt. A thua janë të sëmurë në zemrat e tyre apo mos dyshojnë (në të dërguarin) ose mos frikësohen se Allahu dhe i dërguari i Tij do të gjykojë padrejt kundër tyre? Por jo, ata vet janë zullumqarë. (Nur, 24: 48-50)

Hipokritët nuk e përkujtojnë shpesh Allahun

Një nga tiparet më të dukshme të dikuj që sillet me arrogancë është mos përkujtimi i shpeshtë i Allahut, për shkak se duke madhëruar dhe lavdëruar Allahun, dhe duke njohur fuqinë e Tij, bën njeriu ta ndjej veten të dobët dhe sheh pozitën e tij si rob para Allahut. Megjithatë, kjo është ajo që më së shumti lëndon krenarinë e arrogantit. Ata me qëllim mundohen ta shmangun përmendjen e Allahut, që i bën ata të ndieshëm ndaj cytjeve të shejtanit:

Ata i ka nënshtruar djalli dhe ua ka qitur në harresë porositë e Allahut. Ata janë shoqëri e djallit, e dinë se ithtarët e djallit janë më të dëshpruarit. (Muxhadele, 58:19)

Hipokritët nuk mund të dëgjojnë Kuranin

Këta njerëz, të infektuar me arrogancën e faraonit, gjithashtu, nuk ia ka ëndja të dëgjojnë Librin e Allahut. Çdo ajet në Kuran është paralajmërim dhe këshillë i cili përkujton atyre vartësinë dhe dobësinë e tyre. Megjithatë, për shkak të arrogancës, nuk mund të durojnë për të dëgjuar për dobësitë e tyre, e as nuk mund të pranojnë këshillë:

Atyre që sytë i kishin të mbuluar ndaj argumenteve te Mia dhe që nuk mund të dëgjonin (fjallët e Allahut). (Kehf, 18: 101)

Hipokritët nuk mund të jetë besnikë

Feja kërkon besnikëri dhe devotshmëri. Megjithatë, për shkak hipokritët pasojnë vetëm dëshirat e tyre personale dhe kërkojnë prestigj, ndjekin urdhrat e interesit të tyre. Është e pakuptimtë të presim besnikëri dhe përkushtim nga arroganti, pasi është vetëm besnik i vetvetes:

... dhe një fjalë e mirë (do të ishte më e mirë për ta). E kur çështja të jetë vendosur, do të ishte mirë për ata të jenë besnik ndaj Allahut. (Muhammed, 47:21)

Ata nuk përmbahen kur gjenden në vështirësi

Urdhrat e fesë janë shumë të lehta për të përmbushur, madje edhe të këndshme, për ata që i nënshtrohen vetëm Allahut, mbështeten vetëm tek Ai, dhe preferojnë jetën e pastajme më shumë se jetën e kësaj bote. Megjithatë, disa detyra që kërkohen nga feja nuk janë në përputhje me interesat e hipokritëve, të cilët kërkojnë vetëm përfitime të kësaj bote prej tyre. Prandaj, duke përdorur forma të ndryshme të mashtrimit, tentojnë të shmangen në përmbushjen e urdhërave të Kuranit  që kërkojnë përmbajtje, flijim dhe vendosmëri:

Sikur të ishte fitim i afërt dhe udhëtim mesatar, ata (hipokritët) do të vinin pas teje, por për ta ishte largësi e vështirë. Ata do të betohen në Allahun: "Sikur të kishim pasur mundësi, do të dilnim me ju". E shkatërrojnë veten e tyre; Allahu e di se ata janë rrenacakë. (Teube, 9:42)

Hipokritët nuk shpenzojnë vullnetarisht në rrugën e Allahut

Shpenzimi i pasurisë në rrugën e Allahut, duke mos pritur shpagim në këtë botë, është edhe një gjë nuk mund ta duroj arroganti. Megjithatë, ashtu që mos ta tërheqin vëmendjen e besimtarëve, e bëjnë këtë vetëm me gjysmë zemre:

Mospranimin e dhënieve të tyre nuk e pengoi tjetër gjë vetëm pse ata mohuan Allahun dhe të dërguarin e Tij, dhe namazin e falin vetëm me përtaci, e lëmoshën nuk e japin ndryshe pos duke urrejtur. (Teube, 9:54)

Ajeti i njëjtë e bën të qartë se ata gjithashtu edhe falen me përtaci.

Në këtë kapitull, kemi shpjeguar se është e vështirë, madje edhe e pamundur, për arrogantët që të jetojnë me parimet e fesë. Thamë se arrogantët dhe ata që të ndjehen krenarë nuk mund të imitojë personin e devotshëm. Madje edhe ata që janë të talentuar mund të jenë në gjendje të imitojnë tipare të një besimtari për një kohë të caktuar kohe, por karakterin e tyre të vërtetë do të tregojnë atëherë, kur shohin se interesat e tyre janë në rrezik.

Modestia dhe përulja e sinqertë e një personi është shenjë e devotshmërisë së tij. Ngjashëm është edhe me arrogancën e një personi që pretendon se është besimtar tregon hipokrizinë e tij, ose të paktën prirjen për hipokrizi.

Në fund, arroganti kurrë nuk mund të jetojnë sipas parimeve të fesë në kuptimin e plotë të saj. Edhe nëse mëson përmendësh tërë librin e Allahut, nuk do t’i merret parasysh. Bile, do të ketë edhe më shumë përgjegjësi pasi nuk i kishte praktikuar urdhrat për të cilat kishte njohuri. Përfundimisht, nënçmohet duke jetuar si hipokrit në fe. Për të qenë musliman i sinqertë, duhet së pari ta lë adhurimin e epshit të vet, dhe të braktis krenarinë dhe arrogancën. Pra, duhet të bëhet i vetëdijshëm për dobësitë dhe statusin e tij si shërbëtor i Allahut. Pikëpamja e pastër fetare mund të ndërtohet vetëm mbi kësi lloj themeli.

16 / total 19
Ju mund të lexoni librin e Arroganca e Shejtanit Harun Jahja-s në internet, ta shpërndani atë në rrjetet shoqërore siç janë Facebooku dhe Twitter, mund ta shkarkoni atë në kompjuterin tuaj, ta përdorni atë në detyrat e shtëpisë tuaj apo punimet shkencore, dhe mund ta botoni, kopjoni ose riprodhoni atë në ueb faqet ose bllogjet tuaja pa i paguar ndonjë tarifë autorit, për aq kohë sa ju e njihni apo e vendosni këtë faqe apo sait si referencë.
Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."