SHENJAT E FUNDIT TË BOTËS JANE NJË TËRËSI

SHENJAT E FUNDIT  TË BOTËS  JANE NJË TËRËSI

Periudha në të cilën po jetojmë po dëshmon një sërë ngjarjesh sinjikative  të transmetuara  nga Profeti ynë (saas) në hadithe.
Shenjat  në lidhje me Fundin e Botës janë të gjitha duke ndodhur njëra pas tjetrës dhe ashtu siç janë përshkruar në hadithe.
Sikurse të gjjithë  dijetarët islam janë dakord, kjo dëshmon se Fundi i Botës ka filluar.
Termi "Fundi i Botës" i referohet një periudhe që ndodh pak para Ditës së Gjykimit.
Ka shumë hadithe të besueshme të transmetuara nga Pejgamberi (saas) në lidhje me Fundin e Botës dhe ngjarjet që do të zhvillohen gjatë kësaj kohe.
Të marra së bashku, ngjarjet e pershkruara në Kuran dhe përshkrimet e detajuara në hadithet e Profetit (saas) japin informacione të rëndësishme në lidhje me Fundin e Botës.

Ngjarjet e referuara si fakte konsiderohen si "shenja  të mëdha dhe të vogla."
Megjithatë, secila nga këto shenja  është i një rëndësie të tillë të madhe saqë anjëra  nuk mund të ndahet nga tjetra dhe gjithashtu hedhin dritë mbi të ardhmen e botës islame.
       Në këtë film, ne do të shohim se si secila nga këto shenja, të përshkruara ekzaktësisht qysh 1400 vjet më parë nga Profeti (savs), përbën me të vërtetë një mrekulli të madhe.SECILA  SHENJË E FUNDIT TË BOTËS ËSHTË NJË MREKULLI E MADHE


Ato hadithe që i referohen një kohe apo vendi të caktuar apo që sigurojnë informacion në lidhje me një ngjarje të vetme dhe të veçantë, të tilla qoftë një luftë apo një ngjarje natyrore, janë të njohura si argumente kryesore.
Shembuj të këtyre janë shenja të tilla si Lufta Iran-Irak, dhe eklipset diellore e hënore që do të ndodhin gjatë muajit të Ramazanit, dhe derdhja e gjakut në Qabe.
Përshkrimet e përgjithshme të shteteve të botës, ose e jetës së njerëzve gjatë Fundi të Botës janë të njohura si shenja të vogla.
Siç duket nga këto shenja të vogla do të ketë një numër në rritje të tërmeteve dhe ndërtesave të larta, dhe se njerëzit do të udhëtojnë e ndërmarrin udhëtime  në distanca shumë të gjata.
Këto shenja të vogla dhe të mëdha që janë transmetuar nga Profeti ynë
(Saas) në hadithe duhet të vlerësohen në mënyrën më korrekte. Sepse është e rëndësishme që, as argumentet për një fenomen të veçantë as zhvillimet e tjera që konfirmojnë këto shenja të injorohen.
Reflektimet dhe studimet e përshtatshme tregojnë se shenjat  e menduara si të vogla të cilat tashmë janë vërtetuar tregojnë se secila prej tyre është në të vërtetë një mrekulli e madhe.


SHENJAT E  FUNDIT TË BOTËS JANË NJË TËRËSI E VETME.

Të ndodhura  njëra  pas  tjetrës në të njëjtën periudhë, ata paraqesin një tërësi të vetme dhe tregojnë për një rezultat të veçantë.
Hadithet japin përshkrime të hollësishme të Fundit të Botës, dhe çdo subjekt është përcaktuar në hollësi të madhe.
Fakti që këto shenja janë përcaktuar  tërësisht qysh 1400 vjet më parë dhe janë duke ndodhur njëra pas tjetrës në një periudhë të caktuar shfaq  një gjendje të mrekullueshme të punëve.
Ndërsa është jashtëzakonisht e vështirë që të parashikohet se çfarë do të ndodhë vetëm në disa"dekada ", mënyra se si kushtet mjedisore, shoqërore, politike dhe ekonomike ishin të përshkruara në detaje 1400 vjet më parë, është e mundur vetëm nëpërmjet shpalljes nga All-llahu.
Allahu i Plotfuqishëm, Zoti i të gjithë këtyre njohurive misterioze, ka shpallur edhe në Kuran se Ai do të të jap shumë njohuri për të fshehtën, robërve të Tij që  Ai zgjedh:

Ai është që e di të fshehtën, dhe nuk nxjerr të fshehtën e tij për të gjithë - me përjashtim të Profeteve me të cilin Ai është i kënaqur, dhe atëherë Ai vendos roje para edhe prapa tij. (Sure el-Xhinn, 26-27)
Me lejen e All-llahut, Profeti ynë (saas) ka dhënë informacion të detajuar në lidhje me një periudhë që do të vijë pas 20 brezash.
Nëse këto shenja, të cilat ne do t’i diskutojmë në pjesën tjetër të këtij filmi, të kishin ndodhur veçmas në kohë shumë të ndryshme, mund t’i kishim  menduar si ngjarje të zakonshme.
Por fakti që kaq shumë fakte kanë ndodhur njëra  pas tjetrës mbi një hapësirë shumë të shkurtër kohe, konfirmon rëndësinë e Fundit të Botës që ne po jetojmë dhe vërtetësinë e haditheve.
Një gjë  është absolutisht e sigurtë se këto hadithe po na thonë të vërtetën dhe ata janë transmetuar  në fakt nga Profeti ynë (saas).
Sepse edhe pse hadithe shumë të ndryshme kanë ardhur tek ne përmes kanaleve të ndryshme, ata të gjithë shprehin dhe  përfaqësojnë një tërësi të vetme.
Dhe kjo eliminon çdo dyshim për të vërtetën e burimeve të këtyre fjalëve.
Fakti që ngjarjet e transmetuara në hadith janë duke u zhvilluar të gjitha në të njëjtën kohë përbën një dëshmi të fuqishme dhe  konfirmojnë të vërtetën e këtyre llogarive.
Ky kriter është përdorur nga shumë studiues islamik që hulumtuan Fundin e Botësdhe faktet rreth  Ditës së Gjykimit.

Bediuzzaman Said Nursi, dijetar i famshëm islam para këtij e shekulli ka deklaruar se ndodhja  e shumë ngjarjeve që është transmetuar në  hadithe për kohën  që ne po kalojmë konfirmojnë vërtetëtësinë  e haditheve.


A MUND JU PARASHIKONI SAKTËSISHT ÇKA DO TË NDODHË PAS 1400 VITESH?

Siç e kemi parë, të gjitha hadithet që kanë ardhur deri në ditët e sotme dhe që i referohen Fundit të Botës janë të një rëndësie shumë të madhe.
Argumentet e  shpallura në këto hadithe duhet të konsiderohen si një tërësi e vetme.
Duke reflektuar mbi përgjigjet e disa pyetje do ta qartësojmë më tej këtë gjë.
Për shembull, a mund të parashikoni ju saktësisht në linja kryesore se si do të jetë bota pas 100 vitesh?

Le të imagjinojmë se ju po jetoni në fillim të viteve 1900.
Nëse ju pyesin, mundeni ju me saktësi të parashikoni ngjarje të rëndësishme që do të zhvilloheshin  në ditët tona, si do të jetë situata morale e njerëzve, niveli i tërmeteve apo nëse do të ketë luftë në mes të vendeve të veçanta?
Sigurisht, jo ...
Ose imagjinoni se ju jeni duke jetuar në shekullin e 7, kur duhet shumë ditë për të udhëtuar nga një qytet në tjetrin, kur mjetet e komunikimit janë shumë të vështira dhe të ngadalshme, dhe kur ndërtesat vetëm mund të ndërtohen në disa kate në lartësi për shkak të kufizimeve teknike.
Tani le të supozojmë që ju kërkohet të parashikoni se çfarë kushtesh  mbizotëruese do të jenë në kohën e viteve 1400.
Çfarë do të mund të thonit ju?
Përparimet teknologjike të tilla unike në ditët e sotme, duke përfshirë edhe mjetet e transportit të tilla si makina dhe aeroplanë, gradaçielat 100 deri 150 kate të lartë, telefonat mobil, ose radio dhe televizion a do të mund t’i imagjinonit ju?
Apo, a do të mund të parashikoni sot se çfarë lloj ndërtesash do të ndërtoheshin pas 1400 vitesh, rreth vitit 3400?
Apo  mund të thoni se si do të jetë shoqëria në aspektin moral, apo nëse do të ketë zi buke apo sëmundje?
Siç e kemi parë, është gati e pamundur të vlerësohet  lloji i zhvillimeve që do të ndodhë në një fushë, e lëre më tërë panaromën pas 1400, apo 140, apo edhe vetëm pas14 vitesh.
Prandaj, në qoftë se ju thuhen  gjëra që do të  ndodhin, ashtu siç është përshkruar, në vitin 3000, mund a mund  të konsiderohen këto si të parëndësishme?
Përgjigja për të gjitha këto pyetje është padyshim "Jo"
Të gjitha këto fakte tregojnë se çdo njëri prej fenomeneve të përmendura 1400 vjet më parë në këto hadithr që përshkruajnë zhvillimet në fusha të ndryshme të lidhura me Fundin e  Botës është një mrekulli me të vërtetë e madhe.TË GJITHA FAKTET E FUNDIT TË BOTËS I REFEROHEN DITËVE TONA DHE PERIUDHES SONË
Qindra që hadithe përmbajnë informacione në lidhje me Fundin e Botës, të gjithë pa përjashtim i referohen ditëve tona dhe periudhës sonë.
Konkluzioni i arritur kur e konsideron të gjithë si një e tërë është ky:
Fakti se të gjitha hadithet që iu janë referuar Fundit të Botës janë vërtetuar, pavarësisht nga numri i madh i çëshjeve të përfshira si dhe qindra viteve të parathëna më parë, dhe me asnjë kontradiktë ose mospërputhje midis tyre, është një mrekulli shumë e madhe.
Përveç kësaj, këto hadithe kanë qenë të njohur për një kohë shumë të gjatë.
Ato shfaqen në burimet më të besueshme e referime Islamike dhe mund të lexohen nga kushdo që dëshiron.
Interpretimin i haditheve të shumta që njerëzit që kanë jetuar para nesh nuk ishin në gjendje ti kuptonin është sqaruar me ndodhjen e shumë ngjarjeve sot, siç tregohet dhe në hadithe.
Shfaqja e shenjave  të shpallur 14 shekuj më parë është një fenomen i madh që më tej  rrit besimin e  besimtarëve dhe përkushtimin ndaj All-llahut.
Sigurisht nuk është rastësi që kaq shumë shenja të ndodhin të gjithë së bashku, në një kohe shumë të shkurtër.
Këto shenja janë lajme shumë të mirëpritura për ata që besojnë në All-llahun.
Këto zhvillime janë paralajmëruese për një kohë, kur shumë bollëk dhe drejtësi do të zëvendësojnë problemet gjatë pjesës së parë të Fundit të Botës, dhe kur imoraliteti dhe degjenerimi do të zhduken krejtësisht.
Kjo periudhë është e shenjtë, e dëshiruar  nga besimtarët për qindra vite me rradhë, në të cilin pritet, ardhja e Mehdiut të bekuar (as) dhe do  të kthehet në Tokë Profeti Isa (as), vlerat morale të Islamit do të mbretërojnë furishëm.
Për këtë arsye, çdo mrekulli që do të ndodhë në Fundin e  Botës sjell gëzim dhe mirëpritet nga besimtarët, duke treguar se kjo periudhë e shenjtë është afër.TËRMETET DO TË SHTOHEN
Gjithnjë e më të shpeshta tërmetet në ditët tona kanë tmerruar qeniet njerëzore për qindra vjet.
Madje edhe teknologjia e shekullit të 20 dhe të 21 ka qenë vetëm pjesërisht në gjendje për të parandaluar dëmet e shkaktuara nga tërmetet.
Sipas Qendrës Kombëtare Amerikane të Tërmeteve, ka pasur 20.832 tërmete të të gjitha madhësive, të mëdha dhe të vogla, në vitin 1999.
Sipas deklaratave zyrtare, 22.711 njerëz vlerësohet të ketë humbur jetën në këto tërmete.
Sipas të dhënave të Observatorit Kandili, numri i tërmeteve në Turqi në tërësi u rrit me 75% nga 2002 deri 2005.
Shifrat për tri vitet e fundit tregojnë 3.268 tërmete me një ashpërsi më të madhe se 2 shkallë Rihter në vitin 2002, u rritën me 3.925 në vitin 2003 dhe me 5.331 në vitin 2004. (2)
Kjo na kujton të gjitha fjalët e Pejgamberit (savs), të thëna qysh 1400 vite më parë:
do të ndodhin tërmete në mesin e popullit tim. Të tilla që dhjetë mijë, njëzet mijë ose tridhjetë mijë njerëz do të vdesin në këto tërmete. (Orhan Baytan, Historia e të ardhmes, Vol: 1 f. 70, ekstrakt nga Ibn Asakir-)
Dita e Gjykimit nuk do të bëhet deri sa këto ngjarje të  jenë realizuar ... tërmetet do të të shumohen ... (Ramuz al-Hadithe, 476/11)
Numri i madh dhe frekuenca e tërmeteve në vitet e fundit, dhe pesha e tyre e shkallës Rihter, konsiderohen si ndryshime të mëdha dhe mjaft të rëndësishme nga Sizmologët.
Numrit i tërmeteve në vitet e fundit që kaluan ishte shumë i ulët.
Sipas raporteve të SHBA Organizatës Gjeologjike të Kërkimve, nga tërmetet e regjistruara në 400 vjet ndërmjet 1556 dhe 1975, u regjistruan 110 tërmete 5 ose më lart të shkallës Rihter.
Sipas të njëjtit institucion, janë regjistruar 1.685 tërmete me 6,5 të shkallës Rihter në 23 vitet ndërmjet 1980 dhe 2003.
Nuk mund të ketë asnjë dyshim se këto statistika tregojnë një rritje të madhe të numrit të tërmeteve që nga fillimi i vitit 1400 sipas kalendarit Hixhri (1979-1980 sipas kalendarit Gregorian).
Kjo na tregon një nga mrekullitë e Profetit tonë (saas).
Për shkak se hadithet na tregojnë një rritje të madhe në numrin e tërmeteve për të cilën u  fol para disa 1400  vite më parë.
Duke pasur parasysh kushtet e atyre kohërave, nuk ka pasur mjete teknologjike për të bërë ndonjë parashikim të tillë të mundur për këtë temë.
Është vetëm në sajë të  teknologjisë bashkëkohore që ne kemi qenë në gjendje për të mësuar e  shpjeguar fenomene të tilla gjeologjike si lëvizjet e kores së Tokës dhe të çarat  në thyerjet e linjave tektonike.
Si përfundim, për këtë arsye;
Në këto hadithe Profeti ynë (saas) i përshkruan ngjarjet që do të zhvilloheshin 1400 vjet më vonë në detaje të tilla, sikur ai ti kishte parë në të vërtetë ato me sytë e tij.
Mënyra se si çdo ngjarje në kohën tonë ka ndodhur tamam ashtu siç e ka  përshkruar është një dëshmi për çdo njëri, pa përjashtim, një mrekulli e madhe e Fundit    të Botës.
Tërmetet janë një nga faktet e shumta të përmendura në hadithe.
All-llahu e di të vërtetën, natyrisht.
Profetit tonë (saas) iu dha njohuri për të ardhmen aq sa Zoti ynë dëshiroi t’i zbulonte atij.
Është e qartë nga informacioni që ka ardhur  deri tek ne me anë të haditheve periudha e  përmendur në to nuk është e zakonshme.
Hadithet e Profetit tonë (saas) tregojnë, përmes shpalljes nga Allahu, një periudhë të veçantë dhe kur shumë ngjarje mahnitëse do të ndjekin njëri-tjetrin.
Kjo periudhë, unike në të gjithë historinë, është Fundi i Botës.NDËRTIMI I NDËRTESAVE TË  GJATA

Ndërtimi i objekteve shumëkatëshe filloi aty nga fundi i shekullit të 19-të.
Përparimet teknologjike, përhapja e çelikut dhe përdorimi i ashensorëve elektrike përshpejtuan ndërtimin e gradaçielave.
Gradaçielat janë bërë një komponent i rëndësishëm i arkitekturës së shekullit të 20 dhe 21-të, dhe disa janë bërë simbole të statusit në ditët e sotme.
Disa nga gradaçielat më të larta në botë dhe lartësitë e tyre janë:

Kulla e Televizionit CNN në Kanada - 555 m.
Taipei 101 Ndërtesa në Taiëan - 508 m.
Kulla Orientale Perla  e televizionit në Kinë - 467 m.
Kullat Petronas në Malajzi - 449 m.
Kullat Përcëlluese në Çikago - 443 m.
Ndërtesa e Shtetit Perandorak në Nju Jork - 381 m

Njerëzit që jetonin 1400 vite më parë ishin pa dyshim të pavetëdijshëm për teknologjinë e ndërtuar  dhe  ndërtimi i objekteve të tilla për ta ishte i pamundur.
Për më tepër, ata kurrë nuk mund të kishin  menduar se kulla 100 deri 150 kate të lartë një ditë do të ndërtoheshin.
Këto fjalë, të folura në një kohë kur shtëpitë ishin  jo më shumë se 1 ose 2 kate të lartë, kur materiale të tilla themelore të ndërtimit si çimento dhe çeliku nuk kishte ende, apo

kur nuk ka pasur makina të tilla si kamionë ose vinça për të lehtësuar ndërtimin, janë vetëm një nga shenjat  e mëdha të Fundit të Botës:
Dita e Gjykimit  nuk do të ndodhë deri sa këto shenja të ndodhin ... njerëzit do të konkurrojnë me njëri-tjetrin për ndërtimin e ndërtesave të larta. (Buhari, Fiten: 25; Ahmed ibn Hanbel, el-Musna, 2 / 313)
Rritja e ndërtesave ... (Mrekullive të Ditës së Gjykimit, f. 146)
Këto hadithe e bëjnë të qartë se periudha që ne po jetojmë në është ajo e Fundit të  Botës.
All-llahu e di më mirë të vërtetën.
Është një mrekulli e madhe se si këta ngjarje, të përcaktuara qysh para 1400 vitesh më parë në hadithe, të ndodhin në periudhën tonë, së bashku me argumente të tjera që mund të kenë ardhur në çdo kohë.
Këto shenja që janë gjithashtu vetëm një nga dëshmitë e Fundit të Botës të përshkruara nga Profeti ynë (saas) kanë filluar.
SHKURTIMI I  I KOHËS
Dita e Gjykimit  nuk do të ndodhë deri sa këto shenja të ndodhin ... Koha do të ngushtohet dhe automjetet do të shkurtojnë distancat. (Buhari, Fiten: 25; Hanbel ibn Ahmed, el-Musned, 2 / 313)
Aeroplanë supersonikë moderne të ditës, trena dhe mjete të tjera të përparuara të transportit  bëjnë të mundur që të kryen udhëtime brenda disa orëve, për të cilat dikur duhej muaj për të udhëtuar, dhe mbi gjithçka, në një mënyrë të sigurt dhe më të rehatshme.
Këtë  gjë kanë  transmetuar  dhe hadithet.
Në një hadith tjetër Profeti ynë (saas) ka siguruar informacionin e mëposhtëm në lidhje me shkurtimin e kohës:
Enesi i bekuar (ra) tregon se : "I Dërguari i All-llahut ka thënë:
Dita e Gjykimit  nuk do të ndodhë deri në shkurtimin e kohës. Kjo do të bëhet në mënyrë të tillë që një vit do të jetë sa një muaj, një muaj sa një javë, një javë sa një ditë, një ditë sa një orë, dhe një orë sa çel e mbyll sytë. (Tirmidhiu, Zuhd: 24, 2333)
Siç mund të shihet nga këto hadithe, në Fundin e  Botës do të shihet një fitim i madh në kohë në krahasim me të kaluarën.
Në të vërtetë, komunikimi në mes kontinenteve që bëhej për disa javë tani, përmes internetit dhe teknologjisë së avancuar, kryhet në disa sekonda.
Ne tani mund të blejmë mallra që arrinjnë pas udhëtimeve që zgjasnin për muaj të tërë brenda një hapësire kohe shumë të shkurtër.
Miliona libra mund të të shtypen në të njëjtën kohë e të prodhohen, kur më parë mund të  prodhohej, jo shumë,  madje dhe vetëm një.
Përveç këtyre, me ndihmën e produkteve teknologjike, detyrat e përditshme të tilla si gatimi pastrimi, dhe kujdesi për fëmijët tani të marrin  shumë pak kohë.
Me pak fjalë, kjo mrekulli ka ardhur sot ashtu siç përshkruhet nga Profeti ynë (saas).Një rritje e urbanizimit
"O Enes! Njerëzit do të banojnë në qytete, disa prej të cilave do të quhet" Basra dhe Qusayre '. "(Vdekja, Dita e Gjykimit dhe të Ringjalljes, Imam Sharani, f. 490)
Me atë revolucionit industrial, rezultatet e të cilit veçanërisht u zbardhën vetëm në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, njerëzit filluan të lënë zonat rurale dhe të vendoseshin në qytete.
Popullsia urbane ka qenë në rritje çdo vit.
Hulumtimet tregojnë se në vitin 2020 vetëm në Turqi, popullsia urbane do të përfaqësojë 80% të popullatës së përgjithshme të vendit.
Kjo gjendje është paraqitur si një shenjë e Fundit të Botës, ashtu siç është shpallur në hadithe.
All-llahu e di të vërtetën.Afërsia e tregjeve

... Dita e Gjykimit nuk do të ndodhë deri sa tregjet të afrohen. (Majma az-Zaëaid, 7 / 327)
mundësitë për Psonisje sot janë pakrahasimisht të mëdha në krahasim  me të kaluarën.
Ka qendra tregtare, dyqane dhe tregje ku të gjithë mund të gjejnë gjithçka pa pasur nevojë të udhëtojnë larg nga shtëpia. Këto madje kanë arritur tani dhe në qytete e fshatra të vogla.
Nga ana tjetër, për shkak të shpejtësisë së mjeteve të transportit, njerëzit janë gjithashtu në gjendje që të shkojnë nëpër  dyqane e vende të cilat dikur kanë qenë të pamundur të arriheshin.
Pazari në internet është gjithashtu në rritje të shpejtë.
Dikush mund ti shikojë dyqanet nga shtëpia dhe mund  të blejë mallrat që dëshiron
nga kudo në botë.  Siç shihet  në këto terma, dhe siç është shpallur në hadithet e Profetit tonë (saas), tregjet janë me të vërtetë duke u ngushtuar në mënyrë efektive e kanë hyrë brenda shtëpitë së njerëzve.
All-llahu e di të vërtetën.GJELBËRIMI I  SHKRETËTIRAVE

Dita e Gjykimit nuk do të ndodhë deri sa të ketë  lumenj dhe kopshte në Arabi. (Ahmed ibn Hanbel, el-Musned, 17/22, hadithi nr: 8819)
Një nga përparimet teknologjike që tregon bollëkun e mallrave që do të zhvillohen gjatë Fundit të Botës është gjelbërimi i shkretëtirave.
Duke patur parasysh se 43% të masës së Tokës  është shkretëtirë, është e qartë se sa e rëndësishme është kjo temë për teknologjinë bujqësore.
Drithrat tani mund të prodhohen edhe  nga tokat më të thata sepse uji është sjellë e siguruar për të ujitur tokën jopjellore  të  shkretëtirës.
Nëse kjo teknologji e avancuar do të  aplikohet në të gjitha shkretëtirat, atëherë shumë vende në prag të urisë do të vijnë në posedimin e sasive të mëdha të tokës bujqësore prodhuese.
Teknologjia është sigurisht thelbësore për këtë që të ndodhë.
Në mënyrë që bujqësia në rajonet e shkretëtirës të jetë e mundur dhe toka e thatë të kultivohet, problemi i ujitjes duhet të zgjidhet.
Një nga teknologjitë që aktualisht po  synohet  është ujitja e kontrolluar nëpërmjet kompjuterit.
Duke përdorur këtë teknologji, uji është i drejtuar direkt tek rrënjët e kulturës, dhe në këtë mënyrë asnjë pikë e vetme nuk shpërdorohet.
Pastrimi dhe përdorimi i të gjitha llojeve të ujit është gjithashtu me rëndësi të madhe në bujqësi për shkretëtirën.
Për këtë arsye, përdorimi i shpejtë i ujit të  përmbytjeve dhe atij të  ujit të detit përbën bazën e teknologjisë bujqësore.
Kjo do të përfaqësojë një burim të madh të ujit dhe do ofronte një mbështetje të madhe për ekonomitë nacionale.
Profeti ynë (saas) gjithashtu i referohet përdorimit efikas të ujit në këtë hadith:
... E mira dhe e këqa në popullin tim do të gëzojë bekime të shumta, gjëra të ngjashme që kurrë nuk janë parë më parë. Edhe pse shumë do të bjerë shi, një pikë e vetme nuk do të humbasë, dhe vendi do të jetë produktiv dhe pjellor, pa kërkuar qoftë dhe një farë të vetme. (Libri i mrekullive të Mahdi të Kohës, f. 23)JETËGJATËSINË MË E GJATË E JETËS
Jeta do të jetë shumë më e gjatë ... në kohën e tij. (Libri i mrekullive të Kohës, së Mehdiut f. 43)
Profeti ynë (saas) e bëri këtë deklaratë 14 shekuj më parë.
  Të dhënat tregojnë që mesatarja e jetës në ditët e  sotme është shumë, shumë më e madhe se ajo në çdo kohë tjetër në të kaluarën.
Ka madje  edhe një dallim të madh në mes jetëgjatësisë së jetës në fillim dhe në fund të shekullit të 20.
Për shembull, është vlerësuar se një fëmijë i lindur në vitin 1995 do të jetojë një mesatare prej 35 vjet më gjatë se një i lindur në fillim të viteve 1900.
Një tjetër shembull i mrekullueshëm në këtë fushë është mënyra se edhe pse shumë pak njerëz kanë jetuar 100 vite, tani ka një rritje të madhe në numrin e njerëzve që i kalojnë të 100 -tat.
Kjo rritje e jetëgjatësisë natyrisht,  nuk është rastësi.
Përparimet  në fushën e sigurimit shëndetësor, lidhur kjo dhe  me përparimet mjekësore, kanë bërë të mundur që njerëzit të gëzojnë këto bekime.
Përveç kësaj, progresi në gjenetikë dhe në  Projektin e  Gjenomit Njerëzor, i cili po  bën hapa gjigante, është gati të shoqërohet me një agim të ri në fushën e shëndetësisë.
Në bazë të gjitha këtyre  përparimeve, ne tani mund të themi që njerëzit sot kanë një jetë të gjatë dhe standarde të shëndetit ashtu siç  kanë transmetuar  dhe hadithet.RRITJA E PRODHIMIT

Njerëzit do të marrin shtatëqind masa gruri për çdo masë që mbjellin ... Një burrë do të mbjellë një sasi gruri dhe do të të korrë shtatë qind ... Edhe pse do të ketë shumë shira, asnjë pikë e vetme nuk do të  harxhohet. (Libri i mrekullive të tëBotëssë Mehdiut, f. 43)
Profeti ynë (saas) ka dhënë edhe një informacion më të madh në këto hadithe mbi subjektin e progresit teknologjik në Fundin e Botës.
Hadithet përshkruajnë rritjen e mallrave që do të zhvillohen në Fundin e  Botës si rezultat  i këtij progresi.
Shumë teknologji moderne janë vënë në funksionim në mënyrë që të bëhet e mundur për të shijuar produktet shumë më tepër se sa ishin  në dispozicion në të kaluarën.
Disa nga këto janë format moderne të bujqësisë, zhvillimit të teknikave të reja të prodhimit, përmirësimit të farës, si dhe të digave të reja dhe liqenet artificiale duke bërë të mundur që të përfitohet nga shirat.
Për shkak të këtyre teknologjive, të cilat janë duke bërë përparime të reja çdo ditë, ka një rritje të madhe në cilësinë dhe sasinë e produkteve në dispozicion.
Një revolucion i madh është duke u zhvilluar në teknologjinë bujqësore, si dhe në disa fusha tjera të teknologjisë, dhe përparime të shpejta gjenetike janë duke u bërë në mënyrë të veçantë.
Profeti ynë (saas) mrekullisht zbuloi këtë progres të rëndësishëm në fushën e bujqësisë qysh  në shekullin e 7-të, kur asnjë prej këtyre teknologjive nuk ekzistonte dhe kur nuk kishte asnjë mënyrë për të ditur se ata do të mund të bëheshin realitet në të ardhmen.LARGIM NGA VIRTYTET MORALE
Profeti ynë (saas) predikonte virtytet morale të Islamit, besimin e vërtetë, dhe i këshillonte  njerëzit të mos e braktisnin rrugën e treguar nga Kur'ani i Shenjtë, i shpallur si një udhëzues për njerëzimin nga Allahu i Plotfuqishëm.
Allahu e ndihmoi dhe mbështeti Profetin (saas), i cili gjate gjithë  jetës së tij  transmetoi plotësisht këtë detyrë, dhe pati sukses për kryerjen e saj.
Si rezultat i kësaj, Islami u përhap shpejt dhe  në tokat shumë të largëta dhe gëzoi interes të madh të publikut  dhe mbështetjen e tij  kudo që ai u predikua.
Vlerat morale të shpallura nga Kurani, të tilla si paqja, drejtësia, vëllazëria, solidariteti, besnikëria, dashuria, dhembshuria, dhe ndershmëria, u përhapën shpejt dhe u shijuan si krenari midis individëve dhe kombeve.
Ishte një lëvizje  e shpejtë dhe e gjerë në drejtim të vlerave të duhura morale.
Mënyra se si, në një kohë kur Islami dhe virtytet morale të Kur'anit ishin përhapur dhe gëzonin pranim të gjerë, Profetit tonë (saas), iu referua një klime shumë e ndryshme ekzistuese për të ardhmen është një gjendje e realizim  me të vërtetë i mrekullueshëm i punëve:
Do të vijë një kohë kur vetëm imazhi i Kur'anit të Shenjtë dhe vetëm emrin i Islamit do të mbeten. Edhe pse ata janë larg Islamit, populli do të njihet si musliman, dhe vendet e tyre të adhurimit do të jenë rrënojat e thjeshta në rrugën e shpëtimit, edhe pse ata do të duket më tërheqëse. (El-Haqim,-ad Daylami, Hadithi i Kohës, f. 27)
Do të vijë një kohë kur njerëzit do të kenë fytyrën e njeriut, por zemrën e djallit. Ata do të derdhin gjak dhe nuk do të përmbahen nga sjellja e shëmtuar. Nëse bashkohesh  me ta, ata do të ju spiunojnë ju. Nëse ju i besoni atyre, ata do të ju  tradhëtojnë. Fëmijët e tyre janë të pamoralshëm dhe të rinjtë e tyre  të pakufizuar. Pleqtë e tyre nuk urdhërojnë për të mirë dhe nuk e pengojnë të keqen. Ata e konsiderojnë Sunnetin si korrupsioni dhe korrupsionin si Sunnet. (El-Khatib, Historia1 e  se ardhmes, f. 23)
Një nga pasojat e pashmangshme që të  largon nga vlerat morale të besimit është degjenerimi social.
Kolapsi social manifestohet në një numër mënyrash.
Familje të coptuara, normat e larta të divorcit dhe bashkëjetesa janë rezultatet e natyrshme të dëmtimit të institucionit të familjes.
Ja se si Profeti jonë (saas), i cili ka jetuar 14 shekuj më parë, e përshkroi këtë panoramë:
... Kur ka ndarje dhe (social) jostabilitet në mesin e njerëzve ... (El-Ramuz Ehadis, 7 / 7)
Rritja e divorcit ... është një nga argumentet e Ditës së Gjykimit. (-Vdekja, Dita e Gjykimit, Bota tjetër dhe mrekullite të Kohës, f. 455)
lidhje të serta me të afërmit dhe të fqinjësia e keqe janë disa nga argumentet e Ditës së Gjykimit. (Ahmed ibn Hanbel, el-Musned, 11/90, nr Hadith: 6872)
Një nga shenjat më të dallueshme të shpërbërjes shoqërore është rritja e madhe e krimit.
Kjo ka arritur nivele të mëdha në ditët tona.
"Raporti Global mbi Krimin dhe Drejtësinë ", i lëshuar nga Zyra e Kombeve të Bashkuara për kontrollin e drogës dhe parandalimin e krimit bën përgjithësime në shtyp në lidhje me vendet e botës:
- Në përgjithësi, niveli i krimit do të vazhdojë të rritet ashtu siç ndodhi në vitet 1980 dhe 1990.
- Në të gjithë botën, për një periudhë pesë-vjeçare, dy të tretat e banorëve të qyteteve të mëdha kanë vuajtur të paktën një herë aktivitete kriminale.
- Mundësia për të qenë një i sëmurë i krimeve të rënda në botë është një në pesë.
- Krimet e dhunës dhe krimet kundër pronës nga të rinjtë, pavarësisht nga rajoni, janë të gjitha  të lidhura me problemet ekonomike.
- Ka pasur një rritje të madhe në varietete dhe cilësinë  e narkotikëve të paligjshëm.
Degjenerimi social dhe të gjitha problemet që lidhen me të janë rezultatet i pashmangëshm i njerëzve që  harruan Allahun dhe arsyen e krijimin të tyre, dhe që ia  kthyen shpinën besimit të vërtetë dhe vlerave morale.
Filozofitë e zvetënuara dhe lëvizjet ideologjike që dolën andej nga fundi i shekullit të 19-të luajtën një rol të konsiderueshëm në këtë degjenerim, e përhapën shumë më tej dhe arritën një nivel shumë më të lartë se në të kaluarën.
Darvinizmi, materializmi, komunizmi, Satanizmi dhe besimet boshe të  reja janë vetëm disa nga këto tendenca dhe lëvizje të  përdredhura.
Braktisja e vlerave fetare morale dhe sociale bënë që degjenerimi tani të  arrijë një kulm në krahasim me të kaluarën.
Perversioni, krimi, dhuna dhe imoralitetit janë përhapur tani në të gjithë botën.
Mënyra se si Profetit ynë (saas) e përshkroi klimën mbizotëruese të sotme, me aspektet e saj sociale dhe morale, në hollësi të madhe qysh 1400 vjet më parë, është një tjetër mrekulli e tij e madhe.


PËRFUNDIM


Klima të ngjashme morale të cilat ne po përjetojmë sot, siç përshkruhen në detaje në hadithet e Profetit tonë (saas) gjithashtu mund të jenë shfaqur në raste të tjera, në një shkallë të vogël dhe në rajone të kufizuara lokale, gjatë këtyre 1400 viteve.
Por gjëja më e rëndësishme këtu është se të gjitha shenjat e Fundit të  Botës të shpallura në hadithe janë sot duke u zhvilluar në të gjithë botën, në të njëjtën kohë, njëra pas tjetrës, në mënyrë të tillë që plotësisht e plotësojnë njëra-tjetrën.
Prandaj, një analizë e saktë e ngjarjeve që po ndodhin në kohën tonë do të na ndihmojë të shohim se si periudha aktuale në të cilën ne po jetojmë, ka një vend dhe rëndësi në krahasim me 14 shekuj më parë.
Nga ana tjetër, fakti që këto hadithe na ofrojnë përshkrime të tilla të detajuara, dhe se këto përshkrime plotësisht korrespondojnë me atë që po ndodh sot, edhe një herë na kujton një të vërtetë shumë të rëndësishme:
Çdo përshkrim i Fundit të Botës i  transmetuar në këto hadithe nga Profeti ynë (saas) është një shenjë e madhe dhe njëkohësisht  thirrje për një reflektim më të madh.
Mënyra se si ,me lejen e  All-llahut, Profeti ynë (saas) e përshkroi mrekullisht çdo shenjë  dhe që këto po ndodhin  sot ashtu si u përshkruan  hollësisht, është një nga mrekullitë e tij më të mëdha. 
2011-01-13 11:06:46

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."