Mrekullitë e të Profetit tonë - 2

Në pjesën e parë të  filmit tonë, ne pamë  disa nga mrekullitë e Profetit tonë (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë me të), virtytet superiore të tij, besimi  i thellë, fjalët dhe veprat e bëjnë atë një model për të gjithë njerëzimin nga Allahu.

Ëndrrat gjatë natës Profetit i dalin të vërteta,

Dija e Tij e lartë pavarësisht se ishte analfabet,

Dijetarët e krishterë dhe hebrej menjëherë e njohën atë si një profet,

Mënyrën se si ai shkoi nga Meka në xhaminë el-Aksa dhe shkuarja  e tij në Miraxh gjatë rrjedhës së një nate të vetme,

Mënyra se si ai ndau  Hënën me një shenjë dhe mënyra se  si All-llahu i dëgjoi lutjet e tij janë vetëm disa nga këto mrekulli.

Në këtë pjesë të filmit tonë, ne do të shohim se si Profeti e vazhdoi luftën e tij në një mënyrë të mrekullueshme dhe pa pësuar asnjë dëm, pavarësisht se është  kundërshtuar nga mohuesit më fanatikë e të tërbuar dhe gjithë atyre kurtheve të ngritura për të.

Ne gjithashtu do të jemi dëshmitarë se si, me vullnetin e All-llahut, ai zotëronte njohuritë ndaj gjërace të fshehura e të panjohura për dikë tjetër dhe se si ai i  përshkroi hollësisht ngjarjet e mëdha që do të zhvilloheshin  1400 vjet më vonë, ashtu si kur  ai t’i kishte parë me sytë e tij .

MBROJTJA MREKULLUESHME E ALLAHUT NDAJ  PROFETIT (SAVS)

Nga  të gjitha shoqëritë jobesimtare që kanë kundërshtuar të dërguarit e All-llahut, ka qenë një numër i  madh i njerëzve në Mekë mirëqenia e te cilëeve i kishte bërë ato të  paturp.

Këta ishin krerët e fisit Kurejsh, të  cilët sundonin në Mekë.

Pikërisht si pasojë e kësaj  ata fituan shumë  nga vitaliteti ekonomik i qytetit.

Lidhjet  e vendosura përfaqësonin  një burim  si të besimit fetar,të pasurisë dhe të statusit.

Fuqia dhe pasuria që i jepte  statusi atyre, i bënë  ato të pacipë, të pavëmendshëm dhe mizorë.

Ishte pra ky populli që i  Dërguari i All-llahut (paqja dhe bekimi i Allahut qoftë më të ) i bëri thirrje për të besuar në All-llahun.

Ai u tha atyre se ka vetëm një zot: All-llahu, dhe se qeniet njerëzore kanë përgjegjësi për t'i shërbyer Atij.

Ai u tha atyre që të braktisnin të gjitha besimet paragjykuese, praktikat dhe rregullat që kishin qenë shpikur e vendosur në mënyrë injorante.

Ai bënte thirrje se të gjithë qeniet njerëzore janë të barabartë, se nuk është pasuria e një personi, ose raca apo statusi që ka rëndësi, por pozita e tij në praninë e All-llahut.

Ky mesazh i Profetit kundërshtonte drejtpërdrejti  interesat e  kësaj bote të  mohuesve kryesorë të Mekës.

Nërsa  numri i besimtarëve  rritej, mohuesit filluan të frikësoheshin se virtytet e fesë do të dëmtonin sistemin e tyre injorant.

Jo vetëm përfaqsuesit  e asaj kohe, por edhe një numër hebrenjsh të cilët gjithashtu e mohonin gw mbajtën  një qëndrim armiqësor ndaj Profetit.

Një numër krishterësh mbanin në shënjestër në mënyrë të ngjashme Profetin tonë.

Gjithashtu hipokritët ishin udhëheqësit e këtij grupi armiqësor.

Ata i  bënë kurthe Pejgamberit që ta  dëmtonin atë. Por për shkak të mbrojtjes së All-llahut, ata nuk mundën të bënin  asgjë.

Ai i  prishi kurthet dhe grackat  e tyre në çdo rast.

Ata nuk  ishin në gjendje që t’i  bënin Profetit tonë ndonjë të keqe në të gjitha.

Për shkak se është premtuar në Librin e Shenjtë, që All-llahu do ta mbrojë atë kundër të gjithë njerëzve:

"... Allahu do të ju mbrojë  ju nga njerëzit. All-llahu nuk udhëzon popullin që nuk beson "(Sure El-Maide, 67)

Ata që nuk besojnë nuk mund të vrasin Profetin tonë.

Por mbi gjithçka ajo që shqetësoi  elitën sunduese në Mekë ishte qëndrimi që Profeti filloi të marrë në komunitet si lider i një besimi të ri.

Meqenëse  këta njerëz e konsideronin veten shumë më lart se çdo kush tjetër  në atë kohë, ata imagjinonin se çdo shpallje nga All-llahu duhet të ishte vetëm për ta.

Për këtë arsye, ata injoruan faktin  se "All-llahu zgjedh për mëshirën e Tij këdo që Ai dëshiron" dhe u rebeluan kundër të Dërguarit të All-llahut.

Zoti ynë, e përshkruan këtë sjellje nga udhëheqësit e kurejshëve me këto fjalë në Kuran:

Po, kur u erdhi atyre e vërteta, ata thanë: “Kjo është magji dhe se ne kësaj nuk i besojmë!”
 "Pastaj thanë: “Përse të mos i ketë zbritur ky Kur’an një njeriu të madh nga dy qytete?”
"Pastaj thanë: “Përse të mos i ketë zbritur ky Kur’an një njeriu të madh nga dy qytete?”
 A thua ata e përcaktojnë mëshirën (pejgamberllëkun) e Zotit tënd? Ne kemi përcaktuar ndër ta gjendjen e jetës në këtë botë; Ne kemi dalluar disa në shkallë më të lartë se të tjerët, që të shfrytëzojnë njëri-tjetrin për shërbime. E mëshira (caktimi për pejgamber) e Zotit tënd është shumë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë.  "
(Sure Ez-Zuhruf, 30-32)


Profeti ynë kërkoi që shoqëritë injorante të Mekës të braktisnin të gjitha besimet e tyre paragjykuese dhe ta ndiqnin atë.

Kjo përbënte një kërcënim për interesat e mohuesve kryesorë në atë komunitet.

Për këto arsye,udhëheqësit kryesorë bënë përpjekje për të penguar Profetin.

Ata së pari u përpoqën që  ta devijonin  nga rruga e e tij duke i bërë oferta të ndryshme.

Transmetohen  hadithe se  Utba bin Rabia, një nga idhujtarët e Mekës, iu afrua Profetit dhe i tha:

"... Pse po  thoni se paraardhësit tanë ishin heretikë? Nëse ju doni para, ne do të mbledhim  para mjaftueshëm e ju mund  të jeni njeriu  më i  pasur prej nesh. Nëse ju doni të jeni i pari i Kurejshve, ne do të ju pranojmë si udhëheqësin  tonë dhe kurrë nuk do të vendosim  për ndonjë  çështje pa aprovimin tuaj. Nëse doni një mbretëri, ne do t’ju kurorëzojmë  mbret mbi ne ... "(Imam Sujuti, Aspektet e jashtëzakonshme të Profeti ynë, Iz Botime, Stamboll, 2003, f. 287)

Pa dyshim i Dërguari i All-llahut i refuzoi të gjitha ofertat e tilla.

Ai ishte i zgjedhur  dhe i dërguari mbi të gjitha botrat nga All-llahu.

Ai ishte një nga njerëzit më të vendosur dhe të guximshëm në Tokë.

Elita mekase e kuptoi  vendosmërinë e Profetit Muhamed.

Përballë  këtij besimi që përhapej  me shpejtësi, ata përdorën të njëjtën taktikë klasike si shoqëritë  injorante që i kishin paraprirë ata.

Dhuna dhe persekutimi ...

Hadithet na tregonjnë  se si ata organizuan, të rinjtë më të  fortë nga të gjitha fiset për të vrarë Profetin tonë.

Profeti ynë, një individ shumë i guximshëm, personalisht mori pjesë në betejat më të ashpra  dhe u angazhua në luftime kundër armiqve të tij.

Edhe pse ai qëndronte në radhët e  para, ata nuk qenë në gjendje që ta vrisnin atë, dhe, si një mrekulli nga All-llahu, ai u kthye i padëmtuar.

Mohuesit në mënyrë të ngjashme nuk qenë në gjendje ta vrisnin  këtë njeri të bekuar në kohë paqeje, edhe pse ata kishin mundësi të tjera.

Është e raportuar në hadithe se Ebu Xhehli, i njohur si një nga armiqtë më të mëdhenj të Profetit, tentoi që të  vriste të Dërguarit e All-llahut: "Ibn Is'haku transmeton nga Abu Nuaym dhe Ibn Abasi:" ... Kur Profeti ynë u përkul për lutje në sexhde Ebu Xhehli mori një gur të madh dhe u drejtua ndaj tij. Ndërsa  ai i afrohej me qëllim për të hedhur gurin, ai u bë i bardhë nga frika dhe në dorën e tij ende  shtrëngonte gurin. Nga frika, ai e hodhi gurin në një drejtim tjetër. Kur Kurejshit e panë  këtë, dhe i thanë: "Ç’pate  ? Çfarë të ndodhi?  Na trego "u përgjigj ai:" Kur unë u afrova pranë tij, pashë një deve të  madhe. Unë kurrë nuk kishte parë më parë një deve të tillë me  kokë dhe  qafë të madhe. Po t’ia kisha hedhur gurin, devesë do të më  bënte  copë  me dhëmbët e saj. Për  këtë, Pejgamberi tha: "Ai që ai pa ishte Xhibrili. Nëse do të më ishte afruar pranë meje, Xhibrili do ta kishte përplasur  atë larg. "Imam Sujuti,
 Aspektet e jashtëzakonshme të Profeti tonë, Iz Botime, Stamboll, 2003, f. 317)

Mënyra se si Allahu gjithmonë i ka shkatarruar  të gjitha kurthet e vendosura nga jobesimtarët dhe mohuesit dhe se ata kurrë nuk arritën të vrisnin Profetin, është një mrekulli e madhe.

Në një ajet All-llahu i shpalli  Pejgamberit se askush nuk do të mund të dëmtojë atë dhe se të gjitha kurthet e thurura  për të do të shkojnë kot:

PËRKUJTO (O I DËRGUAR) KUR ATA QË NUK BESUAN THURNIN KUNDËR TEJE; TË NGUJOJNË, TË MBYSIN OSE TË DËBOJNË. ATA BËNIN PLANE, E ALL-LLAHU I ASGJËSONTE, SE ALL-LLAHU ËSHTË MË I MIRI QË ASGJËSON (DREDHITË).(SURE EL-ENFAL, 30)

MREKULLIA E ALL-LLAHUT NË SHPELLË PËR MBROJTJEN E PROFETIT TONË

Burimet Islamike dhe historike tregojnë se ai u largua nga shtëpia e tij natën e 27 të të Seferit, në vitin e 14- të profetësisë së tij, dhe shkoi në shtëpinë e Ebu Bekrit (as). Ata më vonë u largua nga Meka së bashku.

Profeti ynë e dinte se vendi i parë që paria e idhujtareve  do të shikonte  do të ishte drejt rrugës për në Medine.

Kështu që ai mori një  drejtim krejt të kundërt.

Kjo ishte rruga në Jemen, në jug të Mekës.

Ata ecën  për 6 kilometra, përfundimisht arritën  në malin  e njohur si mali Thaër.

Ky ishte një mal shumë i  lartë, i rrezikshëm dhe pothuajse i pamundur që të përshkohej.

Këtu, Profeti ynë dhe shoku i tij Ebu Bekri (as) u fshehën brenda një shpelle.

Shpella në fjalë është raportuar njihej  si shpella  "Athal" në malin Thaër.

Në këtë pikë, paria e Kurejshve bllokuan të gjitha rrugët në kërkim për Pejgamberin tonë, dhe nisën  burra të armatosur.

Këmbësorë, kalorës dhe zbulues filluan një kërkim të hollësishëm në zonë.

Ata u shpërndanë në male, lugina dhe shkëmbinjtë.

Zbuluesit  në kërkim të Profetit tonë arritën në grykën e shpellës.

Por Profeti ynë Muhammed iu dorëzua plotësisht vullnetit të Allahut.

Ky virtyt shembullor është përshkruar si më poshtë në Kur'an:

"Në mos e ndihmofshit atë (Pejgamberin), atë e ka ndihmuar All-llahu; kur ata që nuk besuan e nxorën atë vetë të dytin; kur që të dy ishin në shpellë, kur po i thoshte shokut të vet: “Mos u pikëllo (friko), All-llahu është me ne!” E All-llahu zbriti qetësi (në shpirtin e) atij, e fuqizoi me një ushtri që ju nuk e patë; e fjalën e atyre që nuk besuan e bëri më të ultën, kurse fjala e All-llahut (është) më e larta. All-llahu është më i fuqishmi, më i urti. "
(Sure Et-Teube, 40)


Si në shumë incidente të tjera gjatë rrjedhës së jetës së tij, Profeti jonë mrekullisht doli padëm me vullnetin e All-llahut.

Sipas transmetimeve, kur përfaqësuesit e parisë arritën në shpellë, ata panë  një pëlhurë merimange dhe se pëllumbat kishin ndërtuar folenë dhe  vendosur  vezët e tyre atje, dhe u kthyen mbrapsht, duke menduar se nuk ishte askush atje.

Nuk ka dyshim se kjo ishte një mrekulli e All-llahut, Zotit dhe Gjykatësi i të gjithëve.

Ishte me lejen e All-llahut që rrjeta e  merimangës u vendos në shpellë pikërisht kur duhej, dhe që pëllumbi ndërtoi  në heshtje folenë  e tij atje.

Mënyra se si  Profeti ynë dhe shoku i tij doli padëm nga shpella ku ishin fshehur, mënyra se si Allahu i mbështeti ata me ushtritë e padukshme, dhe mënyra se si Ai i mbushi me  një ndjenjë  sigurie dhe paqeje në zemrat e tyre janë të gjitha, natyrisht, mrekulli të  mëdha.

All-llahu, Mbrojtësi dhe Vrojtuesi , është Mbojtësi  më i mirë vetëm Atij i takon i gjithë pushtetin.

SI  ZOTI E MBROJTI  PEJGAMBERIN TONË ME ENGJËJT?

Shpallja e Kuranit të shenjtë Profetit tonë zgjati saktësisht 23 vjet.

Gjatë  13 viteve  të para, muslimanët jetonin si pakicë nën  sundimin e Mekasve paganë, dhe u janë nënshtruar shtypjes së  tmerrshme.

Shumë myslimanë janë torturuar fizikisht, të tjerët u martirizuan, dhe shumicës   i plaçkitën shtëpitë dhe pronat e tyre.

Ata  fyeshin  vazhdimisht dhe u kërcënonin.

Megjithatë, muslimanët vazhduan t;i rezistonin  dhunës fizike, dhe vazhdimisht i thërrisnin paganët për në rrugën e paqes.

Kur shtypja ndaj tyre u bë e padurueshme, muslimanët emigruan në qytetin e Medinës, ku ata mundën të jetonin në një klimë lirie dhe të miqësie, dhe ngritën administratën e tyre atje.

Kur lufta u bë e pashmangshme, Zoti ynë e mbështeti Pejgamberin me mrekulli të ndryshme.

Një nga mrekullitë  ishte mënyra se si  Zoti ynë i dërgoi engjëjt e Tij për ndihmën Pejgamberit tonë dhe ndaj besimtarëve të sinqertë.

Edhe pse numri i muslimanëve ishte shumë më pak se femohuesit, ata e ndoqën pas Pejgamberin tonë me guximinin dhe vendosmërinë më të madhe dhe, me ndihmën e mrekullueshme të All-llahut, fituan  në shumë beteja.

Kur'ani përshkruan se si All-llahu mbështeti besimtarët me engjëjt e Tij, dhe se si Ai i tregoi Profetit tonë për  ndihmën e engjëjve në luftë:

" PËRKUJTONI KUR KËRKUAT NDIHMË PREJ ZOTIT TUAJ, E AI U ËSHTË PËRGJIGJUR: “UNË DO T’JU NDIHMOJ ME NJË MIJË ENGJËJ QË VIJNË NJË PAS NJË (GRUP PAS GRUPI).

ALL-LLAHU NUK E BËRI ATË (NDIHMËN) PËR TJETËR, VETËM T’JU GËZOJË (T’U JAPË MYZHDE) DHE PËR T’I FORCUAR (QETËSUAR) ME TË ZEMRAT TUAJA, PSE NDIHMA NË REALITET ËSHTË VETËM PREJ ALL-LLAHUT. ALL-LLAHU ËSHTË MBIZOTËRUES DHE I URTË. "(9-10 )Sure El-Enfal,)


Premtimi i Zotit tonë për fitore të tilla të lavdishme dhe të mrekullueshme ishte lajmi më madhështor për Profetin tonë dhe besimtarët bashkë me të.

Pa marrë parasysh se sa dobët ata ishin apo sa pak në numër ishin, Pejgamberi ynë dhe besnikët e tij gjithmonë dolën fitimtarë me ndihmën e Allahut.

Ata mposhtën ushtritë e idhujtarëvë'shumë herë më e madhe sesa  ushtria e tyre.

Shumë vargje të Kur'anit zbulojnë se All-llahu i ndihmon robërve të Tij të cilet  i frikësohen dhe i binden vetëm Atij në kohë të vështira dhe me probleme. Kurani shpall  lajmin e gëzuar se Ai do t'ju gjejë përherë një mënyrë për të dalë edhe në situata që duket se nuk kanë zgjidhje të mundshme:

 "... Kushdo që ka frikë All-llahun - Ai do t'i japë atij një mënyrë për të shpëtuar dhe do ta ndihmojë atë ,aty ku ai  nuk e pret. Kushdo që beson All-llahun - Ai do të mjaftojë për të. All-llahu gjithmonë e arrin qëllimin e Tij ... "(Sure el-Talaq, 2-3)

Profeti jonë dhe besimtarët bashkë me të gjithmonë kanë pasur besim të plotë në All-llahun dhe i janë dorëzuar Atij, ata jetonin sipas vlerave morale të Kuranit dhe kërkonin që të arrinin pëlqimin e Tij në çdo gjë që ata vepruan.

Si shpërblim, All-llahu u dha atyre një ndjenjë  paqe dhe sigurie, ata u furnizuam me pasuri dhe prona  madje edhe në kushtet më të vështira, dhe patën një  jetë në përgjithësi të këndshme.

NJOHJA E PROFETIT TONË ME TË FSHEHTËN

Çdo gjë që ndodh në gjithësi dhe në botë bëhet  me dijen All-llahut dhe nën kontrollin e Tij.

Vetëm All-llaht, i Gjithëdijshmi, posedon njohurinë e të fshehtës.

Njohuria për çdo detaj,  çdo e kaluar, ngjarje dhe e ardhme, ekziston në praninë e All-llahut.

Kjo është zbuluar edhe në fjalët e Kuranit:

ÇELËSAT E FSHEHTËSIVE JANË VETËM TE AI, ATË (FSHEHTËSINË) NUK E DI KUSH POS TIJ. AI E DI ÇKA KA NË TOKË DHE NË DET, AI E DI PËR ÇDO GJETH QË BIE DHE S’KA KOKËRR NË THELLËSI TË TOKËS, S’KA TË NJOMË DHE S’KA TË THATË QË NUK ËSHTË (SHËNUAR) NË LIBRIN E QARTË (LEVHI - MAHFUDH). (SURE EL-EN'AM, 59)

Mënyra se si Profetit tonë (paqja dhe bekimi i Allahut qofte mbi të) iu dha njohuri për shumë të fshehta, se si Zoti ynë zgjodhi pikërisht atë është sigurisht një tjetër mrekulli.

Allahu shpall në Kur'an se Ai jep njohuri të çështjeve për të dërguarit që Ai i ka zgjedhur:

 AI ËSHTË QË E DI TË FSHEHTËN, POR FSHEHTËSINË E VET NUK IA ZBULON ASKUJT
 ME PËRJASHTIM TË NDONJË TË DËRGUARI QË AI DO. ATË BOTË AI VË ROJE PARA EDHE PRAPA TIJ (KUR I SHPALL FSHEHTËSINË),(SURE EL-DJINN, 26-27)


Ashtu siç  Kurani na tregon, një nga profetët të cilit i ishte është dhënë dija e fshehtë ishte dhe Profeti JusufI (as).

Me vullnetin e All-llahut, Profeti Jusuf (as) ishte në gjendje të parashikonte ngjarje të ndryshme që do të zhvilloheshin në të ardhmen.

All-llahu i dha atij dhuntinë e  interpretimit të ëndrrave.

Është shpallur edhe në Kur'an se Zoti ynë i bekuar i dha  Profeti Jusuf (paqja qoftë mbi të) dhuntinë që njerëzit të konsumonin dhe të ruanin sasi ushqimi për ditë të vështira në të ardhmen.


Kurani na tregon për më tepër se  një i dërguar me emrin "Ahmed", do të vijë pas kohës së Profetit Jusuf (as).

Allahu i Plotfuqishëm gjithashtu i dha Profetit njohuritë për shumë të fshehta.

Ai i tregoi Profetit tonë për ngjarje që kishin ndodhur në të kaluarën dhe që askush nuk i dinte, dhe gjithashtu për disa ngjarje që do të zhvilloheshin  në të ardhmen.

Mënyra se si Profetit tonë i është dhënë dituri për kohën që ai ka jetuar, të kaluarën dhe të ardhmen, si dhe i njohurive per të fshehta, pasha Zotin tonë, është një nga provat e statusit të tij si profet.

IM gjithë ai informacion përsa i përket të fshehtës me të cilën u pajis Profeti ynë kanë ndodhur në të vërtetë, dhe po realizohen gjithmonë e më shumë  në ditët e sotme, dhe besimtarët sot personalisht po përjetojnë këtë mrekulli të madhe. Shumë njerëz, muslimanë apo mosbesimtarë, i kanë dëshmuar këto.

Le të shohim tani disa nga transmetimet e Profetit tonë në lidhje me të ardhmen.

Fitorja e Bizantit "

ELIF, LAM, MIMË. ROMAKËT U MUNDËN, NË NË TOKËN MË AFËR (TOKËS SË ARABËVE), PO PAS DISFATËS SË TYRE, ATA DO TË NGADHËNJEJNË, ". BRENDA PAK VITEVE. CËSHTJA ËSHTË VENDIM I ALL-LLAHUT, FILLIM E MBARIM (PËR DISFATË DHE PËR FITORE). E ATË DITË (KUR DO TË FITOJNË BIZANTINËT) BESIMTARËT DO TË GËZOHEN, BRENDA PAK VITEVE. (Sure Rum Ar, 1-4)

Këto ajete u shpallën rreth 620 vite pas Krishtit, rreth shtatë vjet pasi bizantinët e krishterë pësuan  një humbje shumë të rëndë nga persët në 613-614 pas Krishtit.

Ajetet shpallën se bizantinët së shpejti do të ishin fitimtarë.

Megjithatë, në atë kohë me shkallën e humbjes që bizantinët kishin pësuar dukej e pamundur për ta që të mbijetonin,e jo më te dilnin fitimtarë.

Duke mundur Bizantinët  në Antioki në 613 pas Krishtit, persianët korrën fitore të tjera me kapjen e Damaskut, Kilikia, Tarsus, Armenia dhe të Jeruzalemit.

Sidomos pas  humbjes së  Jeruzalemit në vitin 614 dhe përdhosjes së  Kishës e Varrit të Shenjtë në mënyrë të veçantë i dha  një goditje shkatërruese Bizantinëve.

Në mënyrë për të përballonte  shpenzimet e ushtrisë së tij, perandori bizantin Herakliu urdhëroi që të gjitha objektet prej ari dhe argjendi dhe  zbukurimet dekorative në kishat të  shkrIheshin për të bërë monedha.

Kur nuk  mjaftoi, madje edhe statujat e bronxit u shkrinë për monedha.

Shumë guvernatorë u ngritën kundër perandorit Herakli, dhe Perandoria ishte në prag të copëtimit.

Gjithkush po priste shkatarrimin e Bizantinëve.

Megjithatë, këto momente që ajetet e para të Sures Rum u shpallën , dhe u njoftua se bizantinët do të triumfojnë përsëri brenda nëntë viteve.

IdhujtarëT arabë menduan se kjo fitore e paralajmëruar në Kur'an kurrë nuk mund të ishte e mundur.

Por si të gjitha zbulesat e tjera në Kuran, kjo u bë gjithashtu një realitet i plotë.

Në 622 Herakliu arriti një numër fitoresh  mbi persët.

Në dhjetor 627 ishte një tjetër luftë e madhe ndërmjet perandorive bizantine dhe persiane, me bizantinët përsëri që i shkaktuan një humbje të madhe këtyre të fundit.

Disa muaj më vonë, persët ishin të detyruar të nënshkruanin  një traktat për rikthimin e të gjitha territoreve që i kishin grabitur  Bizantinëve.

Triumfi grek arriti kulmin në rimarrjen e Jeruzalemit në 630 pas Krishtit dhe Kisha e Varrit të Shenjtë ranë përsëri nën kontrollin e  të krishterëve.

Kështu pra "fitorja e Romakëve," e shpallur nga Allahu në Kuran dhe e shpallur nga profeti Muhamed mrekullisht doli e vërtetë brenda "3-9 vjet" siç  tregohet edhe në ajete.

Pushtimi i Mekës

Besimtarëve që emigruan nga Meka në Medine deri në atë kohë nuk kishin qenë në gjendje që të ktheheshin.

Ndërsa ishte në Medine Profeti ynë pa  një ëndërr në të cilën besimtarët hynin -I Xhami Haram në siguri dhe vinin rreth e qark Qabes Kab'ah, pranë njëri tjetrin.

All-llahu në ajetin 27 të Sures el-Fet'h shpalli për Profetin tonë dhe e informoi atë se ëndrra e tij ishte e drejtë dhe se besimtarët mund të hyjnë në Mekë, me lejen e All-llahut:

All-llahu ëndrrën e të dërguarit të Vet e vërtetoi me realitet: se me vullnetin e All-llahut do të hyni në xhaminë e shenjtë (në Qabe) të siguruar, t’i rruani flokët e kokave tuaja, t’i shkurtoni e nuk do të keni frikë! Pra Ai ka ditur atë që ju nuk e dinit, para kësaj ju dha një fitore të shpejtë (Hajberin).(Sure el-Fet'h, 27)

Dhe me të vërtetë, menjëherë pas kësaj, me Traktatin e Hudejbija dhe hyrjen e mëvonshme të myslimanëve në Mekë, ashtu siç është shpallur në ajet, hynë në- Xhaminë Haram të sigurt.

Në këtë mënyrë, All-llahu ka treguar se lajmi i mirë me të cilin  Ai e frymëzoi Profetin tonë ishte i vërtetë.

Megjithatë, ka një pikë shumë e rëndësishme që duhet të kihet parasysh këtu.

Ekzaminimi më i ngushtë i ajetit 27- të tregon se Surja Fath i referohet një tjetër pushtimi që do të zhvillohet përpara hyrjes në Mekë.

Në fakt, ashtu siç ajetet konfirmojnë, muslimanët së pari morën  Kalanë  Khaybar-së, e cila kishte qenë më parë një kala hebre, dhe pastaj hynë në Mekë.

Fakti që ky informacion iu shpall Profetit tonë nga All-llahu dhe  doli i vërtetë është një mrekulli e madhe që është dëshmuar nga mijëra njerëz.

SI I DINTE PROFETI YNË  GJËRAT E PANJOHURA QË ASKUSH  TJETËR NUK I DINTE.

Meqenëse ai ishte i bekuar nga Allahu, Profeti ynë kishte shumë  njohuri.
Allahu i shpalli atij gjëra që askush tjetër nuk mund t’i dinte.

Profeti ynë u tha shokëve të tij, cilat vende dhe kur do të fitoheshin, madje edhe në një kohë kur nga pika ushtarake, ekonomike dhe politike, muslimanët ende nuk kishin forca për të bërë ndonjë pushtim apo korrur nje fitore.

Pushtimi i Egjiptit, Romës dhe tokave Persiane ishin në mesin e këtyre njohurive sekrete të dhënë atij.

Përveç kësaj, në bazë të haditheve, Profeti ynë e dinte më parë  cili do të vizitojë shtëpinë e tij dhe i cili do të hyjë në dhomën e tij para se ata ta  bënin këtë. Kur një individ ishte vonë, ai menjëherë do të gjente arsyen pse ai ishte vonuar.

Profeti ynë menjëherë i dinte mendimet e këqija të një jobesimtari dhe të atyre që mendonin keq për myslimanët.

Si një bekim nga Zoti ynë, Profeti e dinte se çfarë pyetje do ti bëhej atij që më parë, dhe kështu që jipte përgjigje të përshtatshme.

Hadithet përmbajnë qindra shembuj të këtyre mrekullive. Në njërën prej tyre tregohet se si, Profeti ynë iu përgjigj një pyetje që kishte në mendje Ebu Sufjanit, dhe Ebu Sufjani tha se ai kishte dëshmuar pejgamberllëkun e këtij  individi të shenjtë:

Ebu Sufjani ishte ulur  në një cep të xhamisë. Një ditë Profeti la shtëpinë e tij, i mbështjellë mirë  në rroben e tij. Nga aty ku ishte ulur Ebu Sufjani tha me vete: "Unë pyes veten si mundet ai të jetë një fitues." Profeti iu afrua Ebu Sufjanit dhe duke e prekur  atë në anën e pasme me dorën e tij, i tha : "Unë mundem vetëm  me ndihmën e All-llahut." Ebu Sufjani tha: "Unë dëshmoj se ju jeni i Dërguari i All-llahut." (Haris; Ibn Hajer Askalani 4, Botime Tevhid, 1996, f. 17)

Të gjithë këta shembuj tregojnë se me vullnetin e All-llahut Profeti ynë Muhamed kryeu shumë mrekulli.

Me virtytet e tij morale superiore, frikën ndaj  All-llahut, besim të thellë,  sinqeritet dhe besim në Të, Pejgamberi ynë përfaqëson modelin më të shkëlqyer të  myslimanëve, dhe ishte një mjet ku besimtarët mund të përforconin besimin e tyre me  gëzim dhe entuziazëm.

SI E ZBULOI PROFETI YNË VDEKJEN E PERSIANIT KHOSROUË

Shtatë vjet kishin  kaluar që nga koha që  muslimanët kishin ardhur në Medine.

Profeti u shkroi sundimtarëtve të  vendeve përreth, duke u bërë thirrje atyre për t’u kthyer në Islam.

Disa pranuan menjëherë këtë ftesë, ndërsa të tjerët vazhduan në mohim.

Një nga krerët që Profeti ynë i bëri thirrje për të pranuar Islamin ishte sunduesi persian Parviz Ibn Hurmuz.

Megjithatë, Ibn Hurmuz hodhi poshtë thirrjen e Pejgamberit, dhe miratoi një qëndrim armiqësor ndaj muslimanëve.

Pas marrjes së letrës së Profetit, Hurmuz i shkroi Badhan, guvernatorit të Jemenit të asaj  kohe, dhe i kërkoi atij  qe t’i ndihmonte kundër muslimanëve që t'i nënshtroheshin atij.

Sapo Badhan mori letrën e guvernatorit ai dërgoi një delegacion të  burrave të tij të besuar për të shkuar në Medine për të shqyrtuar situatën.

Profeti e dëgjoi delegacionin e tij dhe, pasi mësoi se ç’kishte në letër, i ftoi ata që të hynin  në Islam.

Profeti i tha të dërguarëve në këtë delegacion këto lajme, të cilat All-llahu i kishte shpallur atij:

"All-llahu do të dërgojë shumë pikëllime ndaj Khosrouit me anë të Shireveyh djalit të tij, i cili do ta vrasë atë në muajin kaq e kaq, në këtë natë, ditë e orë!" (Taberi, 1:260, 3:91 Taberi, Insanu'l-Uyun, 3:292; Suruc Salih, Jeta e Profetit tonë, Yeni Asya Botime, Stamboll, 1998, f. 223)

Profeti ynë gjithashtu i udhëzoi emesarët çfarë ti thonin Badhanit, guvernatorit të Jemenit: "I tregoni Badhanit se feja ime dhe perandoria ime  do të arrijnë përtej mbretërisë  së Khosrouit, dhe i thoni: nga unë:" Hyni në Islami, dhe unë do të konfirmoj në atë qe aktualisht ju jeni, dhe unë do të caktoj mbret mbi popullin e Jemenit. " "(Taberi, 3:91; Suruc Salih, Jeta e Profetit tonë, Yeni Asya Botime, Stamboll, 1998, f. 223-224)

Kështu, të dërguarit u kthyen në Jemen dhe i treguan  Badhanit çfarë i kishte thënë Pejgamberi ynë.

Badhan u impresionua thellësisht nga ajo që dëgjoi, dhe  u shpreh duke thënë, "Këto nuk janë fjalët e një sundimtari. Unë mendoj se ky person është, siç thotë ai, një profet "(Taberi, 3:91, Salih Suruc, Jeta e Profetit tonë, Yeni Asya Botime, Stamboll, 1998, f. 224).

Ai pastaj pyeti njerëzit e tij çfarë ata mendonin për Profetin.

Emisarët  qenë gjithashtu thellësisht të mrekulluar nga madhështia e Profetit tonë, dhe e përshkruan  atë duke thënë, "Ne nuk kemi parë ndonjë sundimtar më madhështor, më të patrembur dhe të pambrojtur si ai. Ai ishte i përulur dhe ecte në mes të popullit. "

Badhani priti për një kohë, i ai dëshironte të shihte nëse fjalët e Pejgamberit lidhur me Khosrouin do të dilnin  të vërteta. Në këtë mënyrë, ai donte  të ishte i sigurt se Profeti ynë ishte i Dërguari i All-llahut.

Pak kohë më vonë, një letër nga i biri i mbretit, Shivereyh, për Badhanin zbuloi një tjetër mrekulli të Pejgamberit: "Unë kam vrarë Khosrouin. Kur letra ime të arrij tek ju, bëni betimin e besnikërisë ndaj meje. Për sa i përket çështjes që Khosroui të shkroi, prisni deri sa të mirrni një tjetër urdhër prej meje, dhe mos mirrni iniciativa "(Taberi, 3:91;. Salih Suruc, Jeta e Profetit tonë, Yeni Asya Botime, Stamboll, 1998 , f. 224)

I zoti i Persisë ishte vrarë nga djali i tij, pikërisht në kohën e saktë dhe në mënyrën e saktë siç ishte përcaktuar nga Profeti ynë.

Sapo Badhan e lexoi këtë letër, ai tha: "Ky person është pa diskutim një profet i dërguar nga Allahu për njerëzimin," dhe u konvertua në Islam.

Badhani ishte guvernatori i parë i emëruar nga Profeti ynë, dhe guvernatori i parë Persian që u bë  musliman.

Ai u pasua nga ABNA-i që jetonte në Jemen.

ÇFARË PROFETI YNË ZBULOI PËR FUNDIN E BOTRAVE

Fundi i Botrave është  një periudhe të që do të zhvillohet në prag të Ditës së Gjykimit.

Shumë nga transmetimet  e Profetit tonë në lidhje me ngjarjet që do të ndodhin gjatë Fundit të Botrave kanë ardhur deri në ditët e sotme.

Fakti se të gjitha ngjarjet janë duke u zhvilluar në ditët tona është edhe një tjetër mrekulli e Pejgamberit.

Profeti Muhamed përshkruan ngjarjet që do të zhvillohet vetëm 1400 vjet në të ardhmen, në detaje të tilla sikur ai t’i  kishte parë vetë me sytë e tij.

Këto janë disa nga shenjat të Fundit të Botrave parathënë nga Profeti ynë dhe që janë duke ndodhur në kohën tonë:

- Lufta Iran-Irak
- Pushtimi  i Afganistanit
- Ndalimi i rrjedhjes së lumit Eufrat
- Eklipset hënore dhe diellore gjatë Ramazanit
- Ngritja e një Komete
- Mësymja Qabes dhe gjakderdhjes pasuese
- Përhapja e masakrave
- Vrasja e Sundimtarët të  Damaskut dhe Egjiptit
- Zhdukja e qyteteve të mëdha
- Shkatërrimi i Bagdadit nga zjarri
- Rindërtimin i Irakut
- Çrregullim në Damask, Irak dhe Arabi
- Vrasja e fëmijëve të pafajshëm
- Rritja e korrupsionit
- Një rritje në numrin e Tërmetet
- Shkatarrimi i  Moralit
- Epidemi
- Paraqitja e Profetëvë të rremë

Të gjitha këto gjëra, të parathëna në hadithet  e Profetit tonë, kanë ndodhur e po ndodhin  njëra pas të tjetrës qysh  nga viti 1400, sipas kalendarit islamik.

All-llahu e mbështeti profetin  Muhamed me mrekulli në Kur'an si dhe e  njoftoi me të fshehtën.

Dhe Profeti ynë zbuloi një numër të dhënash  në lidhje me ngjarjet që do të zhvilloheshin  në të ardhmen e afërt ose të largët.

Dëshmi të tilla  në të vërtetë rrisin  entuziazmin e besimtarëve dhe për pabesimtarët një ndjenjë e  një ndjeshmëri më të madhe për Islamin dhe përfundimisht në një të ardhme të besojnë.

Mënyra se si ngjarjet që dukeshin të  pamundura të ndodhnin  në kohën  e tij, mundësitë që ishin përtej imagjinatës së askujt  në atë kohë, është dëshmi e qartë se Allahu ia dhuroi njohuritë e veçanta Profetit tonë.

SHPËTIMI QËNDRON NË PASIMIN E RRUGËS SË  PROFETIT TONË

Gjatë gjithë rrjedhës së këtij filmi, ne kemi qenë dëshmitarë të një numër mrekullish  që Pejgamberi ynë Muhamed (paqja dhe bekimi iAllahut qofte me te ) kreu  me lejen e All-llahut.

Mrekullitë e kryera nga i dashuri ynë  Profeti Muhammed përfaqësojnë një përgëzim për të gjithë muslimanët, dhe janë ndihmë dhe bekim i mëshirës  së All-llahut.

Këto mrekulli janë të gjitha dëshmi që do të përforcojnë më tej besimin e besimtarëve dhe do të çojnë që ata të aderojnë edhe më fort në Kur'anin e Shenjtë, libër i shenjtë i shpallur Profetit tonë nga Allahu.

Në ditët tona, mënyra për të mbështetur Pejgamberit tonë qëndron vetëm në përputhje të plotë me Kur'anin dhe Sunetin e Profetit tonë, dhe duke ndjekur rrugën e tij e duke  bërë gjithçka në përuthje e drejtim të vlerave morale dhe sjelljeve te tij.

All-llahu do t’i ndihmojë ata që veprojnë kështu, në të njëjtën mënyrë që Ai e mbështeti Pejgamberin tonë, dhe do të sheshoi të gjitha pengesat nga rruga e tyre, dhe do t’i dhurojë të mira kur ata nuk i presin.

Gjëja më e rëndësishme nga  të gjithë, është të fitojmë kënaqësinë e mëshirën e   Zotit tonë, si  dhe Parajsën nëse do të jemi në rrugën e Profetit tonë.

Në Kur'an, Allahu thekson rëndësinë e besimit në Të dhe në të dërguarit e Tij, e mbështesin Profetin dhe në vijim janë në gjurmët e tij. Ai na tregon se pikërisht  këta njerëz do të fitojnë shpëtimin:

"Ata që besojnë në të dhe e nderojnë atë  dhe e ndihmojnë atë, dhe ndjekin dritën që i është zbritur atij, pikërisht ata janë të suksesshmit". "(Sure El-A'raf, 157)


2011-01-03 11:45:04

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."