NJË PËRGJIGJE PËR TERRI XHONS, KRYETARIT TËKISHËS QË PO PLANIFIKON PROTESTA KUNDËR ISLAMIT NË PËRVJETORIN E 11SHTATORIT

Terri Xhons, kryetar i Qendës  Botërore Dove të kishës në Florida ,në USA, kaparalajmëruar se Kur'ani do të digjet për të protestuar kundër Islamit në përvjetorine 11Shtatorit.Në kontekst të këtij  vendimi i cili është totalisht i papajtueshëm me dispozitat e Ungjillit, dhe një dhunim i ndërgjegjës së mirë në tëgjitha  referimet,  ia vlen dhe do të jetë e  dobishmeqë t'i rikujtojmë zyrtarëve të kishës në fjalë disa detaje apo çështje shumë rërëndësishme si vijojnë më poshtë:

Kur'ani vetë përmban shumë ajete ku lavdërohetISAI (PBUH), MERJEM (PBUH), Të KRISHTERËT dhe Ungjilli.Edhe pse disa gabime tëKrisherizmit janë korigjuar në Kur'an, por vetë Kur'ani konfirmon se Ungjilli ështënjë libër i shenjtë i shpallur nga Allahu. Të Krishterët dhe Çifutëtë gëzojnë një status si popujt e librave të shenjtë dhe janë aleatët e Muslimanëve kundër pabesimtarëve.Kështu pra të gjithëato që kryejnë një akt të tillë pamend ,pra veprën e  njëprovokacioni,  duhet ta dinë se do të jenëduke djegur dhe të gjithë falenderimet e  Profetit Isa ,Musa(pbuh)  në Kur'an.

Për ta përforcuar, është lehtësisht ekuptueshme se shejtani po udhëheq rrugën drejt një akti të tillë ku fjalë tëpakëndshmë po thuhen për Kur'anin  dhe seky pah është duke u transferuar ne një akt të shëmtuar proteste në një kohë kutregu është plot me me qindra librash ateistash që të gjitha plot me urrejtjedhe zemërim për profetin Isa (Jezuzin ) (pbuh),  pra pa kundërshtuar  qoftë me një fjalë të vetme kundër veprimevetë tilla.Vëllezërit tanë të Krishterë nuk duhet të harrojnë se kur zemra e dikujt ështëpresdizposuar me  besim por ështëinjorant  përsa I përket çështjevefetare,të lexojë Kur'anin dashuria e tyre për Profetin Isa Jezus  DHE MERJEMINapo Marinë (paqja qoftë me të)  do tërritet dhe ato do të duan të adaptojnë vlerat etyre morale si modele. Prandaj  Kur'ani ështëështë një libër i vërtetë që është nën mbrojtjen e Allahut. Muslimanët ashtu sidhe të Krishterët e sinqertë përkrahin mendimin se Ungjilli është një  shkrim i shenjtë, dhe se  sinqerisht eduan Profetin Isa apo Jezusin (pbuh).

5:82.        .... Ndërsa do të vëresh se më të afërmit si miq për besimtarët janë ata qëthanë: "Ne jemi nesara-krishterë". Këtë ngase prej tyre (të krishterëve) kadijetarë (ulema) dhe të devotshëm, dhe se ata nuk janë kryeneçë.
. (Surat al-Ma'ida, 82)

5:46.        Ne vazhduam gjurmët etyre (të pejgamberëve) me Isain, birin e Merjemes, vërtetues i Tevratit qëkishin më pranë. Atij i dhamë Inxhilin, që është udhëzim i drejtë dhe dritë, qëështë vërtetues i Tevratit që kishin pranë, që ishte udhëzues e këshillues përtë devotshmit.
(Suratal-Ma'ida, 46)

Një Musliman i beson, i lavdëron dhe i do të gjithë Profetët. Muslimanët dhe tëKrishtërët po presin ARDHJEN e PROFETIT Isa APO JEZUSIN (PBUH)në Fundin eBotrave ku ne po jetojmë. Mjedisi i urrejtjes midis Muslimaneve dhe tëKrishtereve që disa njerëz po përpiqen të vendosin ËSHTË TOTALISHT ARTIFICIALDHE REZULTAT i NJË GABIMI TË MADH.

NJË LOB ATEIST, I PËRBËRË NGA MAZONËTATEISATA DHE ZIONISTËT ATEISTË PO SHTYN DISA TË Krishterë dhe veçanërisht disaEvangjelistë, kundër Muslimanëve. Ai po përpiqet qe të fokusohen te Muslimanëtduke bërë që të Krishterët të harrojnë se aktualisht ato duhet të sulmojnëteorinë apo filozofinë ateiste-Darviniste apo ateistët mazonë .Dhe disaEvangjelistë Kristianë nën influencën e këtijlobi ateist janë inkurajuar qe të braktisin luftën intelektuale kundërDarvinizmit, materialismit apo ideologji të tjera ateiste siç është dhekomunizmi dhe të të shtrijnë përkundrazi zemërimin e tyre kundër Islamit.Duket sikur Terry Xhons ka rënë nëinfluncën e të njëjtit sistem dhe është bërë pjesë e të nëjtit system  dhe është bërë pjesë e provokaacionit qëzhvillohet kundër Islamit mbi një bazë të organizuar dhe të paramenduar. Ai ka mundësiqë të jetë pre dhe i pandërgjegjshmërisë se sistemi I dexhalit është një systemateist i përhapur nga ateistë mazonë dhe se ai po keqdrejtohet  nën këtë inflencë. Si një instrument manovër ogurzi,TeriXhons ka zhvilluar  një perspektivë tëpadrejtë dhe urrejtëse drejt Islamit, ndëkaq I pandërgjegjshëm për natyrën e tij të vërtetë dhejo tamam i njohur me të .(Islamin)

Fakt ështëse MUSLIMANËT e vërtetë PRANOJNË DHE  PËRKRAHIN ATO PJESË TË UNGJILLIT QË JANË TË PËRPUTHUr,PRA TË PAJTUESHËM ME KUR'ANIN. ËSHTË PRA TOTALISHT JASHTË LLOGJIKËS APO ARSYESDHE DISPOZITAVE TË KËRKOSH TË PËRDORËSH ATO SHKRIME MBRENDA NË UNGJILL SI NJËARMË KUNDËR ISLAMIT.

Veçanërisht, duhet theksuar se URDHËRESAT  NË Ungjill që ato po përpiqen ta përdorin siarmë kundër Islamit jane gjithashtu të njohura DHE DETYRUESE PËR ISLAMIN. Këtoshpallje të vërteta në Ungjill janë   ato shpallje që si Muslimanët dhe të Krishterëtduhet t'i binden,të dëshmohen dhe  tëbien dakort me njëri tjetrin.

Kjo gjë aplikohet dhe në shkrimet e shenjta në Teurat, ndaj të cilit dhe Muslimanët e kanë për detyrë që të pajtohen.

Prandaj është një gabim i madh që të përdorëshkëto shkrime të shenjta kundër Muslimanëve..Kjo vjen dhe si rezultat I KUSHTËZIMITDHE KEQDREJTIMIT NGA FORCAT ATEISTE  TËANTIKRISHTIT TË PËRSHKRUARA SI MË SIPËR;është i gjithi plani i  antikrishtit që të vendosë besimtarët eAllahut kundër njeri tjetrit.Zyrtarët e kishës që bëjnë plane të këtilla duhet  si pasojë të mendojnë përsëri për këtë gabimserioz në sjelljen etyre dhe të shikojnë  lojën ogurzezë qëpo luhet  këtu.

Është shumë e rëndësishme për kishën në fjalëtë sjellë ndërmend disa urdhëresa nga Ungjilli të cilët Muslimanët I shikojnësi të  akte të detyrueshme. (fardh):

"Duajeni fqinjën tuaj ashtu sikurseveten tuaj. "Mattheë çç:39)

..." Duajeni fqinjin tuaj ashtu sikurseveten tuaj Dashuria nuk e dëmton fqinjin tuaj . Prandaj dashuria është plotësimi ligjit." (Romans 13:9-10)

Dhe shërbëtori i Zotit nuk duhet të  zihet; përkundrasi,ai duhet të jetë I mirësjellshëmme çdokënd.,ai duhet të jetë i sjellshëm ,njerëzor i aftë që të mësojë dhe jo imëritur (ç Timothy ç:ç4)

...Gjithmonë përpiqu të jesh I sjellshëm me tëtjerët  dhe me njëri tjetrin. (1 Thessalonians5:15)

Ji i mëshirshëm ashtu si dhe zoti yt është imëshirshëm .(Luke 6: 36)

Është shumë e rëndësishme se si nën dritën ekëtyre fragmenteve  nga Ungjilli ,përzyrtarët e kishës që të çlirojnë vetveten e tyre nga influencë e mazonëveateistëdhe që ta kuptojnë që e gjitha kjo është një hile e antikrishtit. Atoduhet që ta kuptojnë se çfarë miliona Muslimanë ,fqinjët e tyre ,vërtet besojnëdhe kuptojnë se Islami  është një besim nëzemrën e të cilit shtrihet dashuria dhe paqja.

Zyrtari i kishës Terri Xhons ndoshta e shehIslamin si një besim gjakatar  sepse ainuk di asgjë rreth natyrës së  tij të vërtetëdhe fytyrës së tij të vërtetë siç është përshkruar më sipër dhe  se Terri Xhons është kequdhëhequr  dhe në mënyrë të gabuar  I kushtëzuar. Por ky është një gabim i stërmadh.ISLAMI ESHTË NJË FE e PAQES, DASHURISË DHE VËLLAZËRISË.

Paraqitja gjakatare që i përshkruhet Islamit ështënjë lojë e luajtur  nga sistemi ateiastmason, sistemi antikrisht.Masonët ateistë po përdorin disa  pjesë të shtypit  dhe disa të Krishterë  me qëllim përhapjen  e KËSAJ SHPIFJE KUNDËR ISLAMIT në të gjithëbotën. Në fakt, këto udhëheqës terroristë të cilët veprojnë në emër të Islamit në Amerikë apo vende të ndryshmeEvropiane  janë njerëz me mendje ateiste  "të prishur dhe arrogantë " shumë larg ngavlerat morale të Islamit, të cilët e harxhojnë pjesën më të madhe të kohës sëtyre nëpër klube nate dhe që zakonisht bëjnë një jetë të shthurur. Kur vjenkoha që të punojnë ato rrisin mjekrat dhe përgjithësisht marrin një paraqitjeIslamike por përsëri veprojnë si pabesimtarë.Ato marrin udhëzimet e nevojshmenga agjensitë e inteligjencës të cilët janë nën kontrollin masonis ateist dhenuk kanë hezitim  të kryejnë krime të  përshtatshme . KËTO MUSLIMANË FALSO QË JANË NËMËNYRË SEKRETE PABESIMTARË, S'KANË TË BËJNË FARE ME BESIMIN e VËRTETË ISLAM.FEJAe TYRE ËSHTË DARVINIZMI  DHE MATERIALIZMI,POR JO ISLAMI. Është pra një gabim i madh që t'I përshkruash Islamit veprimetterroristë të kyera  dhe të inkurajuaranga disa forca ateiste dhe Darviniste. (Për detaje të mëtejshme shih, http://ëëë.islamdenouncesterrorism.com/)

Është një gabim i madh të injorosh  shpalljen në Kur'an që urdhëron paqe dhe vëllazëri,të injorosh këto shpallje nga Kur'ani që mbështesin Ungjillin  dhe të vësh  shenjën e barazimit me një grup të vogëlgjakatar  të drejtuar nga masonët ateistë,zionistëme vetë Islamin e vërtetë. ISLAMI DËNON TË GJITHA AKTET TERRORISTE TË KRERA NGAMENDJET ë  ZVETËNUARA DHEQË KRYEN NË EMËR TË ALLAHUT– S'ka rëndësi se cilit komb apo feje anëtarët e tijI përkasin. ZYRTARËT e kishës në Florida duhet ta pranojnë mundësinë se ato po veprojnë nën influencën e  forcaveateiste dhe të përpiqen të kuptojnë thelbin e Islamit. Ato mund të sigurojnëinformacion të sigurtë  në lidhje në çëshjennë fjalë prej nesh dhe të mësojnë me njohje të ngushtë rreth Islamit duke rrëzuarmuret barrierat artificial ndërmjet tyre.Ato duhet të hetojnë dhe të mësojnë tëvërtetën,ashtu siç është rekomanduar dhe nga Ungjilli në fjalët ' Duaje fqinjintënd' në fjalët dhetë pankartave përpara kishës në fjalë dhe t'I binden dhe urdhëravë të Allahut. Përndryshe,ajose çfarë ato po bëjnë po i shërben ateistëve, komunistëve, materialistëve dhesistemit Darvinist.

Nuk duhet harruar se  sa më shumë besimtarët e Allahut përplasen e grinden rreth këtij konflikti artificial, më I fortë sistemi i ateistëve  për çështjen në fjalë do të bëhet. Dhe është pikërisht kjo se çfarë sistemi ateist antikrishti  I përbërë nga masonët ateistë po përpiqet që tëbëjë. Në vend që të biem në grackat e tyre ,ajo se çfarë besimtarët e vërtetë duhet të bëjnë  është të kërkojnë të vërtetënashtu sikurse Allahu urdhëron dhe të përpiqen të kuptojnë thelbin e vërtetë tëIslamit, ashtu sikurse ndërgjegja kërkon. Ne i ftojmë zyrtarët e kishës në fjalë  të kuptojnë drejtë  Islamin e vërtetë dheMuslimanët e vërtetë, pa ra në hilet e masonëve ateistë,  dhe të sillen në një mënyrë të pajtueshme me arsyen, ndërgjegjen e mirë dhe Ungjillit..

 


2010-08-21 08:57:55

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."