Allah ka urdhëruar muslimanët të jenë të bashkuar, uniteti është obligim

 

MUSLIMANËT JANË NJË UMET

Kjo fé është e juaja dhe është e vetmja fé (e shpallur), kurse Unë jam Zoti juaj, pra më adhuroni vetëm Mua. Po ata e ndanë çështjen e fesë dhe u përçanë mes vete (u ndanë në grupe: monoteistë, politeistë, jehudi, të krishterë, zjarrputist etj.), mirëpo, që të gjithë do të vijnë te Ne. (Enbija, 92-93)

Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin (fenë dhe Kur’anin) e All-llahut, e mos u përçani! Përkujtojeni nimetin e All-llahut ndaj jush, kur ju (para se ta pranonit fenë islame) ishit të armiqësuar, e Ai i bashkoi zemrat tuaja dhe ashtu me dhuntinë e Tij aguat të jeni vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së xhehennemit, e Ai ju shpëtoi prej tij. Po kështu All-llahu ua sqaron juve argumentet e veta që ju ta gjeni të vërtetën e lumtur. (Ali Imran, 103)

S’ka dyshim se besimtarët janë vëllezër, pra bëni pajtim ndërmjet vëllezërve tuaj dhe kini frikë All-llahun, që të jeni të mëshiruar (nga Zoti). (Huxhuratë, 10)

Dhe respektojeni All-llahun e të dërguarin e Tij, e mos u përçani mes vete, e të dobësoheni e ta humbni fuqinë (luftarake). Të jeni të durueshëm se All-llahu është me të durueshmit. (Enfalë, 46)

ALLAHU KA URDHËRUAR GJITHË MUSLIMANËT TË QËNDROJNË SË BASHKU

Ç’keni që nuk luftoni për Zotin dhe për (t’i shpëtuar) të paaftit: nga burrat, nga gratë e nga fëmijët, të cilët luten: “Zoti ynë! nxirrna nga ky fshat (Meka), banorët e të cilit janë mizorë. Jepna nga ana Jote shpëtim e ndihmë!” (En-Nisa, 75)

Luftoni ata derisa të mos mbetet idhujtari (besimi i kotë), e i tërë adhurimi të bëhet vetëm për All-llahun. Po nëse ata ndalen (i japin fund mosbesimit), All-llahu është mbikëqyrës për atë që veprojnë. (Enfalë, 39)

…edhe ata që kur i godet e padrejta, i kundërvihen. (Shura, 39)

All-llahu i do ata që luftojnë në rrugën e Tij, të rreshtuar si të jenë ndërtesë e fortifikuar. (Safë,4)

MUSLIMANËT TË QËNDROJNË TË BASHKUAR

Te All-llahu numri i muajve është dymbëdhjetë (sipas hënës), ashtu si është në librin e All-llahut prej ditës kur krijoi qiejt dhe tokën. Prej tyre katër janë të shenjtë. Kjo është fe e drejtë. Pra, mos e ngarkoni (me mëkat) veten tuaj në ata (katër muaj). LUFTONI TË GJITHË IDHUJTARËT PA DALLIM, SIÇ JU LUFTOJNË ATA JUVE PA DALLIM, e dijeni se All-llahu është me ata që ruhen (të këqijave). (Teube, 36).

 MUSLIMANËT TË QËNDROJNË TË BASHKUAR NËN UDHËHEQJEN E IMAMIT

Përkujto (O i dërguar) kur dole nga familja jote që TU PËRCAKTOSH BESIMTARËVE VENDET PËR LUFTË, e All-llahu është që dëgjon (fjalët) dhe që kupton (qëllimet). (Ali Imran, 121)

E SA PEJGAMBERË PATI QË SË BASHKU ME TË LUFTUAN TURMA TË MËDHA BESIMTARËSH dhe për atë që i goditi në rrugën e All-llahut, ata nuk u dobësuan dhe as nuk u përulën. All-llahu i do durimtarët. (Ali Imran, 146)

DILNI (NË LUFTË), LE T’JU VIJË (LUFTA) E LEHTË OSE E RENDË, LUFTONI PËR HIR TË ALL-LLAHUT ME PASURINË TUAJ DHE ME VETEN TUAJ; kjo është gjëja më e dobishme për ju, nëse e kuptoni. (Teube, 41)

O PEJGAMBER! NXITI BESIMTARËT PËR LUFTË. Nëse prej jush janë njëzet të durueshëm, (trima të fuqishëm), do t’i mundni dyqind, e nëse janë njëqind, do t’i mundni një mijë sish që nuk besuan, për shkak se ata janë njerëz që nuk kuptojnë (pse luftojnë)... (Enfalë, 65-66).

 

 

2013-02-19 21:48:11

Rreth kësaj faqeje | Bëni faqen tuaj | Shtoje në të preferuarat | RSS Feed
Të gjitha materialet mund të kopjohen, shtypen, prezentohen dhe shpërndahen duke iu referuar kësaj faqeje.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
page_top